13

Urr / 2016

XAVIER CRESPO ekintzailea, IKAROS Isolver bere proiektuarekin, 2016. OUISHARE Fest StartUps sarietan berriz finalista

osfest-startup_magazine

Categoría: Ekintzaile-komunitatea, Enpresa-kudeaketa, Sariak

10

Urr / 2016

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, elikagaien eta arrantzaren sektoreetan ikertu, garatu eta berritzeko 2016ko ekitaldiko laguntzak

agrario alimentario pesquero bilaketarekin bat datozen irudiakArau honetan erregulatzen diren ikerketa, garapen eta berrikuntzarako laguntzen helburua da eraginkortasuna areagotzea eta lehiakortasuna hobetzea eta, hazkunde jasangarriaren alde egitea eta Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, elikaduraren eta arrantzaren sektoreen arteko elkarlana bultzatzea.

Epea: 2016/11/11

info +

desarrollo economico y competitividad gv bilaketarekin bat datozen irudiak

Categoría: Diru-laguntzak

04

Urr / 2016

AZTERTU ZURE NEGOZIO IDEIA-Urriak’16 – AZKEN LEKUAK !!

20160609113220875HONDARRIBIA EKINTZAILE PROGRAMA

Hondarribiko ekintzaileentzat   edota Hondarribian bertan beraien negozio-ideia sustatu nahi dutenentzako formakuntza programa:

Jakin ezazu zer nahi duten zure bezeroek eta minimizatu arriskuak

Egin itzazu probak merkatuan!!

Produktu edo zerbitzu berri bat martxan jarri nahian al zabiltza eta norbaiti interesatuko zaion jakin nahi al duzu? Horrengatik ordaintzeko prest ote dauden jakin nahi al duzu? Zure ideia berritzaileek funtziona dezaketen jakin nahi al duzu? …

Produktu eta zerbitzu berriak garatzen ditugunean, gure negozioa izan daitekeen horretan aplikatzeko interesgarriak izan litezkeela iruditzen zaigun ideia ugari sortzen zaizkigu. Zalantza nagusietako bat zera izaten da, nola jakin jendeari interesatuko zaizkion edo merkatuan funtzionatuko ote duten.idea lupa bilaketarekin bat datozen irudiak

Zalantza horiek argitzeko, gure ideiak merkatuan esperimentatu eta testatu beharra daukagu. Esperimentuak eta testak egiteak erabaki hobeak hartzen lagun diezaguke eta, batez ere, gure negozioa martxan jartzeko arriskuak minimizatzen.

Bi lan-saio hauetan aukera izango duzu esperimentu-testen garrantzia ikusteko; horiek nola egin ikasiko duzu, eta zure negozioari zer balio eman behar dioten.

Iraupena: 10 ordu

Egunak: Urriak 10 eta 11

Non?: Hondarribiko PUNTALA ENPRESA GUNEA

Ordutegia: 9:00 – 14:00

Hizkuntza: gaztelera

IZEN-EMATEAK

logo hondarribia +habian + bbizirik

Categoría: Ekintzaile-komunitatea, Formakuntza

04

Urr / 2016

Nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialei laguntzak emateko deialdia («Elkarteak» Programa).

ELIKADURA bilaketarekin bat datozen irudiakAgindu honen helburua da: Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialetarako laguntzen deialdia egitea, 2016. urtean. Laguntza horiek azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuan ezarritakoak dira (Elkarteak Programa).

Zazpiehun eta berrogeita hamabost mila hirurehun eta hirurogeita hamabi euro (755.372,00) erabiliko dira guztira horretarako, 2016. urtean, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan ezarritako aurrekontu-kredituaren arabera. Honela banatuko da diru-kopuru hori:

– Nekazaritza-sektorerako: laurehun eta hirurogeita hamabost mila (475.000) euro.

– Elikaduraren sektorerako: ehun mila (100.000) euro.

– Arrantza-sektorerako: ehun eta laurogei mila hirurehun eta hirurogeita hamabi euro (180.372).

2.– Sektore bakoitzerako emango diren diru-laguntzen zenbateko osoa ez da izango artikulu honetan finkatutako diru-kopurutik gorakoa, edo, indarrean dagoen legeriari jarraituz, kredituen arteko loturarik edo aurrekontu-aldaketarik badago, lehengoa eguneratuta sortutako diru-kopurutik gorakoa. Egoera hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko zerbitzu-zuzendariaren ebazpen baten bidez, diru-laguntzak esleitu baino lehen.

Bigarrena.– 1.– Pertsona onuradun bakoitzari dagokion diru-laguntzaren zenbatekoa zehazteko, jarraian sektoreka adieraziko diren balorazio-ehuneko metakorrak aplikatuko zaizkio onartutako gastuaren zenbatekoari, aurrez aipatutako dekretuko 5. artikuluan finkatutako mugen barruan betiere:

Elikaduraren sektorea:

a) Lurralde historikoetako zenbait elkarte batuta sortu berri den elkartea edo federazioa (% 10eraino).

b) Erakunde eskatzaileak defendatzen dituen interes ekonomiko eta sozialen garrantzia (% 10eraino).

c) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore zehatz bakoitzaren barruan egiaztatzen duen ezarpen-maila (% 20raino).

d) Elkarteak jarduteko hartzen duen lurraldearen eremua (% 20raino).

e) Azoka profesionaletan duen parte-hartzea (% 10eraino).

f) Emakumeen ehunekoa zuzendaritza-organoetan (% 15eraino).

g) Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabiltzea, elkarte edo federazioaren barne-komunikazioetan zein kanpokoetan (% 15eraino).

Nekazaritza-sektorea:

a) Erakunde eskatzaileak defendatzen dituen interes ekonomiko eta sozialen garrantzia (% 25eraino).

b) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore zehatz bakoitzaren barruan egiaztatzen duen ezarpen-maila (% 20raino).

c) Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak dagokion sektorea modernizatzeko eta hobetzeko sustatzen dituen jarduera eta ekimenetan erakundeak izan duen lankidetza-maila (% 10eraino).

d) Elkarteak jarduteko hartzen duen lurraldearen eremua (% 10eraino).

e) Aurkeztutako proiektuen interes teknikoa eta zientifikoa, bai eta beren emaitzek arloaren hobekuntzari, garapenari eta modernizazioari ekar diezazkieketen abantailak ere (% 20raino).

f) Zuzendaritza-organoetan dagoen emakume-ehunekoa. (% 10eraino).

g) Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabiltzea, elkarte edo federazioaren barne-komunikazioetan zein kanpokoetan (% 5eraino).

Arrantza-sektorea:

a) Lurralde historikoetako zenbait elkarte batuta sortu berri den elkartea edo federazioa (% 20raino).

b) Erakunde eskatzaileak defendatzen dituen interes ekonomiko eta sozialen garrantzia (% 15eraino).

c) Erakundeak sektore bakoitzean garatu eta/edo sustatzen dituen jardueren garrantzia (% 15eraino).

d) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore zehatz bakoitzaren barruan egiaztatzen duen ezarpen-maila (% 15eraino).

e) Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak dagokion sektorea modernizatzeko eta hobetzeko sustatzen dituen jarduera eta ekimenetan erakundeak izan duen lankidetza-maila (% 15eraino).

f) Ekoizpenaren garrantzia, lehen sektorearen barruan (% 10eraino).

g) Elkartea osatzen duten ekoizle edo egileen kopurua (% 10eraino).

INFO +

desarrollo económico y competitividad gobierno vasco bilaketarekin bat datozen irudiak

Categoría: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

03

Urr / 2016

IRUN EKIN­TZAN SARIA ENPRESAKO BERRIKUN­TZARI

irunekintzan logo bilaketarekin bat datozen irudiakIRUNGO UDALA

Hiri bul­tzada, Ekonomia eta Ogasuneko Arloa

Iragarkia

Udal honetako Alkate-Lehendakariak 1.563 zk. ebazpena eman du, 2016ko irailaren 27an, eta honela dio haren xedapen zatiak:

1.  Onestea «Irun Ekin­tzan Saria enpresa berrikun­tzari» arau­tzen duten oinarri arau­tzaileak. Ebazpen honi eran­tsita doaz.

2.  Oinarri hauek argitara­tzea, azaroaren 17ko Diru-lagun­tzei buruzko 38/2003 Legeak xeda­tzen duena bete­tzeko, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (9. artikulua) eta baita ere udaleko www.irun.org web orrialdean.

Irun, 2016ko irailaren 28a.—Hiri bul­tzada, Ekonomia eta Ogasun Arloko zuzendaria.            (6728)

IRUN EKIN­TZAN SARIA ENPRESAKO BERRIKUN­TZARI

OINARRI ARAU­TZAILEAK

Mundu gero eta aldakorrago batean, eta ohizko ereduak ­gutxienez berrikustea eska­tzen duen ekonomi krisizko koiuntura batean, berrikun­tza eta sormena fun­tsezko arda­tzak bihurtu dira hirietako ekonomi eta gizarte ehuna eraiki­tzeko.
Irungo Udala lanean ari da, Irun Ekin­tzan, Irungo ekonomia eta enplegua gara­tze­aren aldeko Ituna ekimenaren bidez, hirian kultura ekin­tzailea, sor­tzailea eta berri­tzailea susta­tzeko. Alde horretatik, Irunek, hiria den aldetik, bere egiten du berrikun­tza­ren eta sorkun­tza­ren erronka, inber­tsio ekonomikorako hiri lehiakorra eta erakargarria bihur dadin, per­tso­nen talentu sor­tzailea eta ekin­tzailea atxi­kiz.

Helburu nagusia da kultura berri­tzailea susta­tzea eta hiriko enpresa-ehuna moderniza­tzea, enpresako eremu guztietan eta hiriko ekonomi jardueraren sektore guztietan berrikun­tza bul­tza­tuz.

Horregatik guztiagatik, asmoa da Irun Ekin­tzan Saria Irunen hobe­tze, sor­tze eta berri­tze aldera gogor lan egiten duten enpresei aitorpena eta babesa emateko saria izatea.

1.  Xedea.

Oinarri hauen xedea da Irungo Udalak emango duen Irun Ekin­tzan Berrikun­tzari sariak arau­tzea.
2.  Eska­tzaileen betekizunak.

1.  Sozietate-egoi­tza eta/edo zentroa Irunen eduki­tzea.

Categoría: Sariak

30

Ira / 2016

AZTERTU ZURE NEGOZIO IDEIA-Urriak’16 – AZKEN LEKUAK !!!

20160609113220875HONDARRIBIA EKINTZAILE PROGRAMA

Hondarribiko ekintzaileentzat   edota Hondarribian bertan beraien negozio-ideia sustatu nahi dutenentzako formakuntza programa:

Jakin ezazu zer nahi duten zure bezeroek eta minimizatu arriskuak

Egin itzazu probak merkatuan!!

Produktu edo zerbitzu berri bat martxan jarri nahian al zabiltza eta norbaiti interesatuko zaion jakin nahi al duzu? Horrengatik ordaintzeko prest ote dauden jakin nahi al duzu? Zure ideia berritzaileek funtziona dezaketen jakin nahi al duzu? …

Produktu eta zerbitzu berriak garatzen ditugunean, gure negozioa izan daitekeen horretan aplikatzeko interesgarriak izan litezkeela iruditzen zaigun ideia ugari sortzen zaizkigu. Zalantza nagusietako bat zera izaten da, nola jakin jendeari interesatuko zaizkion edo merkatuan funtzionatuko ote duten.idea lupa bilaketarekin bat datozen irudiak

Zalantza horiek argitzeko, gure ideiak merkatuan esperimentatu eta testatu beharra daukagu. Esperimentuak eta testak egiteak erabaki hobeak hartzen lagun diezaguke eta, batez ere, gure negozioa martxan jartzeko arriskuak minimizatzen.

Bi lan-saio hauetan aukera izango duzu esperimentu-testen garrantzia ikusteko; horiek nola egin ikasiko duzu, eta zure negozioari zer balio eman behar dioten.

Iraupena: 10 ordu

Egunak: Urriak 10 eta 11

Non?: Hondarribiko PUNTALA ENPRESA GUNEA

Ordutegia: 9:00 – 14:00

Hizkuntza: gaztelera

IZEN-EMATEAK

logo hondarribia +habian + bbizirik

Categoría: Ekintzaile-komunitatea, Enpresa-kudeaketa, Formakuntza, Ikastaroak eta tailerrak

29

Ira / 2016

Landatutako landareen izurrite eta gaixotasunen kontra ­etsai naturalen erabilera susta­tzeko eta, ondorioz, landareen osasuna hobe­tzeko diru lagun­tzen 2016ko deialdia

Diru lagun­tzak Gipuzkoako Nekazari­tzako Ustialekuen Erregistroan inskribatuta dauden nekazari­tza ustialekuen titular diren per­tsona fisiko edo juridikoek jaso ahal izango dituzte, 2012ko uztailaren 3ko Erabakiaren bidez onartuetako 2. oinarri arau­tzaileak ezarritako baldin­tzak bete­tzen badituzte.

INFO +

Epea: 2016/10/28

DFG LANDA GARAPENA LOGO bilaketarekin bat datozen irudiak

 

Categoría: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

28

Ira / 2016

Balio publikoa batera sortzeko proiektuetarako Elkarlan sariak 2016

elkarlan bilaketarekin bat datozen irudiakHiru proiekturi sari bana ematea. Proiektuek osasunaren, ingurumenaren, garapen ekonomikoaren, kultura-ikastearen eta kohesio sozialaren jarduera-alorretan eragina izateaz gain, balio publiko partekatua sustatu eta gizarteko erronkak eta beharrak ase behar dituzte, eta diseinu- eta ezarpen-fasean, pertsona eta kolektiboen ahalduntze-prozesua sustatzeko gaitasuna erakutsi beharko dute

Epea: 2016/10/24

info +

departamento justicia gobierno vasco logo bilaketarekin bat datozen irudiak

Categoría: Ekintzaile-komunitatea, Lehiaketak, Sariak

27

Ira / 2016

AZTERTU ZURE NEGOZIO IDEIA-Urriak’16

20160609113220875HONDARRIBIA EKINTZAILE PROGRAMA

Hondarribiko ekintzaileentzat   edota Hondarribian bertan beraien negozio-ideia sustatu nahi dutenentzako formakuntza programa:

Jakin ezazu zer nahi duten zure bezeroek eta minimizatu arriskuak

Egin itzazu probak merkatuan!!

Produktu edo zerbitzu berri bat martxan jarri nahian al zabiltza eta norbaiti interesatuko zaion jakin nahi al duzu? Horrengatik ordaintzeko prest ote dauden jakin nahi al duzu? Zure ideia berritzaileek funtziona dezaketen jakin nahi al duzu? …

Produktu eta zerbitzu berriak garatzen ditugunean, gure negozioa izan daitekeen horretan aplikatzeko interesgarriak izan litezkeela iruditzen zaigun ideia ugari sortzen zaizkigu. Zalantza nagusietako bat zera izaten da, nola jakin jendeari interesatuko zaizkion edo merkatuan funtzionatuko ote duten.idea lupa bilaketarekin bat datozen irudiak

Zalantza horiek argitzeko, gure ideiak merkatuan esperimentatu eta testatu beharra daukagu. Esperimentuak eta testak egiteak erabaki hobeak hartzen lagun diezaguke eta, batez ere, gure negozioa martxan jartzeko arriskuak minimizatzen.

Bi lan-saio hauetan aukera izango duzu esperimentu-testen garrantzia ikusteko; horiek nola egin ikasiko duzu, eta zure negozioari zer balio eman behar dioten.

Iraupena: 10 ordu

Egunak: Urriak 10 eta 11

Non?: Hondarribiko PUNTALA ENPRESA GUNEA

Ordutegia: 9:00 – 14:00

Hizkuntza: gaztelera

IZEN-EMATEAK

logo hondarribia +habian + bbizirik

Categoría: Ekintzaile-komunitatea, Formakuntza, Ikastaroak eta tailerrak

20

Ira / 2016

Ekintzaileentzako tailerrak Hondarribian

20160609113220875Ez ezazu gal, laster emango ditugun tailerren agenda.

Hondarribikoa baldin bazara edo hiri honetan zure negozio-ideia martxan jartzea nahi baduzu, gure ikastaro eskaintza jakitea komeni zaizu: IDEIATIK ENPRESARA, AZTERTU ZURE NEGOZIO-IDEIA, NEGOZIOAK SUSTATZEKO ERA BERRIAK, … eta gehiago

 

logo hondarribia +habian + bbizirik

Categoría: Ekintzaile-komunitatea, Enpresa-kudeaketa, Formakuntza, Ikastaroak eta tailerrak
Página 1 de 7312345...102030...Última »