21

api / 2017

Imagine FoodTech Basque Culinary Center, gurpil gaineko hackatoi ekintzailea

Dreamer-ek, elikadura-zale amorratuak diren ekintzaileek, parte hartuko dute lehen gurpildun hackatoian. Imagine Creativity Center eta Basque Culinary Center zentroek garatuko dute FoodTech arloan espezializatutako ekimen hori.  

Ekimen horren bidez bidaia bat egingo da, Bartzelona eta Donostia lotuko dituena. Dozena bat foodtech ekintzailek –Dreamer- karabanaz bidaiatuko dute, elikaduraren arlo desberdinetan espezializatutako hogeita hamar ekintzailek lagundurik, eta produktu, zerbitzu edo konponbideak diseinatuko dituzte, sektorearen erronka batzuei erantzuteko.

Seguir leyendo

Kategoria: Ekintzaile-komunitatea, Formakuntza, Ikastaroak eta tailerrak, Topaketak

21

api / 2017

Gipuzkoako turismo jarduera susta­tzeko diru lagun­tzen 2017ko deialdia

TURISMO bilaketarekin bat datozen irudiakHaien xedea kontuan hartuta, hiru diru lagun­tza mota bereizten dira:

— Ekimen turistikoak dinamiza­tzeko eta susta­tzeko jarduerak gauza­tzera bideratutako diru lagun­tzak, natura turismoarekin lotutako produktuak sortu eta finka­tzeko
— Interes turistiko nabarmena eta kanpoko hedabideetan proiekzio handia duten gastronomiari lotutako ekitaldiak antola­tzera eta babestera bideratutako diru lagun­tzak

— Interes turistiko nabarmena eta kanpoko hedabideetan proiekzio handia duten kirolari lotutako ekitaldiak antola­tzera bideratutako diru lagun­tzak

Epea: 2017/05/22

info +

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Enpresa-kudeaketa

12

api / 2017

Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen 2017ko ekitaldirako deialdia

NPEan txertatutako zuzeneko laguntzen 2017ko ekitaldirako deialdia egitea da agindu honen xedea.

● Oinarrizko ordainketa.

● Klimarako eta ingurumenerako jardunbide onuragarriak aplikatzeko ordainketa.

● Nekazaritza-jardueran hasten diren nekazari gazteentzako ordainketa osagarria.

● Ordainketa elkartuak.

● Nekazari txikien erregimen sinplifikatua.

● Behi-esnearen ekoizle jakin batzuk egokitzeko salbuespenezko laguntza.

info +

Kategoria: Bideoak

12

api / 2017

Nekazaritza-produkzio jasangarriko tekniken bidezko –EAEko Landa Garapeneko 2015-2020 Programan aurreikusitakoak– laborantza estentsiboen dibertsifikaziorako nekazaritza- eta ingurumen-laguntzetarako 2017ko deialdia

Pertsona onuradunek bete beharreko baldintzak.

1.– Diru-laguntza horiek jaso ahal izango dituzte nekazaritza-ustiategien titular diren pertsona fisiko edo juridikoek, edo legez osatutako nekazarien taldeek, baldin eta honako baldintza orokor hauek betetzen badituzte, betiere:

a) Ustiategia Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatuta egotea, eta egoitza fiskala EAEn izatea. Halaber, dagozkien erregistro ofizialean inskribatuta egon behar dute lursailek.

b) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ordainduta izatea, bai eta diru-laguntzen itzulketak ere.

Seguir leyendo

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

11

api / 2017

OLATUAK diru laguntzak: ikuspegi artistiko-kulturaletik prozesu berritzaileekin eta gizarte eraldaketarekin zerikusia duten proiektu puntualetarako

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen jarduerak

Diru laguntza hauen  xedea izango da proiektu puntualen finantzaketa. Proiektu puntual hauek urteko programa baten barruan sartu gabekoak izan behar dute. Hasiera eta bukaera programatua eta helburu zehatza dutenak, luzera begirako garapenik gabe.

Proiektu puntual horiek ekintza artistiko-kulturalen bidez prozesu berritzaileetan eta gizarte eraldaketan eragin behar dute, zeharka nahiz arazo zehatzei zuzenduta.

Ekintza horiek kulturaren alderdi sozial eta eraldatzaileenak landu behar dituzte, eta elkargune bat sortu kulturaren eta gizarte duinago baten artean, zeina lerratuago egongo den bakean oinarritutako bizikidetzara, jasangarritasun ekologikora, pertsonen arteko berdintasunera, elkartasunera,  partaidetzara eta gizarte integraziora.

Diru laguntzek berezko duten izaera dela eta, kanpo geratzen dira suntsikorra ez den ekipamendua eta materiala erosteko inbertsioen gastuak eta lokalak  egokitzeko lanak.

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak aurkezteko azken eguna: 2017ko apirilak 25

info +

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

11

api / 2017

Panorama artistiko-kulturalean –kulturako edozein esparrutan– egitasmo berriak abiaraziko dituzten elkarteei izaera berri­tzailea duten jarduerak antola­tzera zuzendutako deialdia (SUSPERKA)

Lagun­tza hauek jaso ahal izango dituzte, Gipuzkoan zerga eta sozietate helbidea duten eta berriki sortuak diren kulturaren alorreko irabazi asmorik gabeko elkarteek, baldin eta zuzenean gara­tzen badituzte lurraldeko kulturaren edozein eremutan berrikun­tza suposa­tzen duten jarduera eta egitasmoak.

Diruz lagungarriak diren gastuak era desberdinetako jarduerei dagozkienak izan daitezke, hala nola, artearen eta kulturaren edozein alorretako formazio, ikerketa, sen­tsi­bilizazio, hedapen edo koordinaketa gisakoak.

Halaber jarduera horiek aurrera eramateko beharrezko diren elkartearen fun­tzionamendu gastuak ere lagundu ahal izango dira.

Gainera, diru lagun­tza eska­tzeko aurkezten dituzten egitasmo edo jarduerek honako baldin­tzak bete beharko dituzte:

— Gipuzkoako Lurralde Historikoan gauzatu daitezela.

— Duten interes, espezializazio edo originaltasun mailagatik Gipuzkoako kultur eskain­tzan emai­tza esangura­tsua suposatu dezatela.

— Deialdiak ezar­tzen duen urte naturalean burutu daitezela, urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

— Ekonomikoki bideragarriak izatea. Bideragarritasun hori diru-sarrerak eta gastuak jasoko dituen aurrekontu orekatuaren bitartez frogatu beharko da, hau da, diru-sarreren eta gastuen kopuruak berdinak izango dira, eta diru-sarreren atalean Kultura Zuzendari­tza Nagusiari eska­tzen zaiona zehaztu beharko da.

Epea: 2017/05/10

info +

Kategoria: Diru-laguntzak

11

api / 2017

Irunen enpresak sortzeko diru-laguntzen oinarri arautzaileak, e-Gaztea eta e-Berritzailea proiektuak

Oinarri hauen xedea da bi ekin­tzaile­tza motatako enpresa-ekimenak abian jar­tzeko hasierako gastuei aurre egiteko diru-lagun­tzak emateko modua arau­tzea.

  1. ildoa, e-Gaztea: 30 urtetik beherakoek abian jarritako ekin­tzaile­tzako enpresa-ekimenetarako.
  2. ildoa, e-Berri­tzailea: ekin­tzaile­tza berri­tzaileko enpresa-ekimenetarako.

Diru-lagun­tza horiek kontraprestaziorik gabe emango dira, Diru-lagun­tzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Nagusiko 3.2 artikuluko bigarren paragrafoan eta harekin lotutakoetan ezarritakoaren ondorioetarako.

2.  Onuradunak. Betekizunak.

Diru-lagun­tzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2 eta 13.3 artikuluetan xeda­tzen diren betekizun orokorrez gain, jomuga duen diru-lagun­tza lerroaren arabera onuradunak betekizun hauek ere bete beharko ditu:

Seguir leyendo

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Enpresa-kudeaketa

11

api / 2017

k-Biziak – Birgaikuntza proiektuaren diru-laguntzen oinarri arautzaileak.

Merkatari­tzako establezimendu berriak sor­tzea eta ireki­tzea elementu gisa aurkezten da lehiakortasunaren eta sustapen ekonomikoaren estrategian hiriko gunea eta gure ingurunearen gizarte kohesioa berri­tzeko. Enpresa berriak dira balio eran­tsi bat emateko xedearekin hasieratik kudea­tzeko eredu berriak aplika­tzeko apustua egin ahal dutenak, kontuan izanik eredu berri horiek egitura eta ehundura ekonomikoaren birsorkun­tza bat eragin dezaketela hirian.

Irun 2020 Estrategia Planak tokiko ekonomia aktiba­tzeko asmo garbiko berrikun­tza ezar­tzen du zehar lerro gisa, negozio-aukera berriak bul­tza­tzeko xedearekin, aukera horien azken helburua lanpostu berriak sor­tzea izanik. Planak duen estrategia-ildo nagusienetako bat gisa «Irunek merkatari­tzako eta zerbi­tzu hiri gisa duen nortasun bikoi­tza bul­tza­tzea eta berri­tzea» jaso­tzen da. Ildo horretatik, 2013an landu zen PERCO Irungo Merkatari­tza Biziberri­tzeko Planean isla­tzen da kalean bertan kokatutako negozioen arteko kooperazioa baita negozio horiek per­tso­nekin duten garran­tzia ere hiriaren kokapena bila­tze­koan, eta aldi berean Udalaren ekimen pribatuak duen rol bidera­tzailea, kalea biziagoa izan dadin.
Oinarri hauetako lagun­tzen xedea da jarduera bideragarri berriak erakar­tzea, baita bertan bidera­tzen diren merkatari­tza lokal eta jarduera guztiek eragin positiboa izan dezaten hiriko merkatari­tzako hiriko ingurune bat lor­tzeko, balio eran­tsia eragiten duena komer­tzioen­tzat, bezeroen­tzat, bisitarien­tzat eta egoiliarren­tzat. Horregatik, higiezinetako behe solairuetan egiten den edo egin litekeen jarduerak kanpora ematen duen irudiaren garran­tzia ain­tzat hartuz, bidezkoa da gaur egun erabil­tzen ez diren lokalak biziberri­tzeko, berrizta­tzeko hainbat neurri har­tzea, baita hobe­tzeko beharra duten jardueretarako eta dauden lokalak berri­tzeko ere.

Seguir leyendo

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

11

api / 2017

k-Biziak – Alokairua proiektuaren diru-laguntzen oinarri arautzaileak

Merkatari­tza jarduera poliki-poliki hirigunearen inguruneko ardatz berrietara mugi­tzen joan da, azken urteotan, eta ondorioz, hiriko beste tokietan merkatari­tza eta zerbi­tzu eskain­tza gutxi­tzen joan da. Horrelako egoerak gehiago nabari­tzen dira hirigunetik urrun dauden auzoetan.
Horregatik, merkatari­tza giroa onera etortzeko eta ingurune horiek berriz dinamiza­tzeko helburuari begira indar komer­tziala galdu duten guneetan merkatari­tza eta zerbi­tzu establezimendu berriak koka daitezen lagunduz, eta Irungo hainbat auzotan hurbiltasun-merkatari­tza dei­tzen dena bul­tza­tzeko xedearekin, birdefini­tzen da K-Biziak Proiektua, merkatari­tza jarduerak koka­tzeko lagun­tzak ematen dituena, orain proiektuan hiriko ardatz nagusietatik kanpo dauden hainbat gune ere sartuz.

Seguir leyendo

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

05

api / 2017

Landa eremuan ekintzailea izateko barnetegia

nirea bilaketarekin bat datozen irudiakNegozio ideia bat duzu? eta Euskadiko landa ingurune batean garatu nahi duzu?  

Bada,  ekainaren 30ean eta uztailaren7an, osteguna, aukera duzu ideia hori partekatzeko eta bolumena emateko, eta zuk bezala proiektu bat duten beste pertsona batzuekin konektatzeko, partekatzeko eta ikasteko, ideia negozio hori indartu eta modelatzeko.

Landa eremuan ekintzailea izateko  barnetegi bat da, eta Zaldibiako Goizane zentroan egingo da (Goierri, Gipuzkoa). Aurre-matrikula zabalik dago dagoeneko, eta kostua 15 euro da (bazkaria barne).

Barnetegiak hurrengo helburuak ditu:

  • Buruan darabildan ideiari gorputza eman: nere negozio ereduaren definizioaren zalantzak argitu.
  • CANVAS metodologia erabiliz gure negozioari ideiari balio erantsia eman eta negozio aukera berriak aurkitzeko tresnak ikasi.

informazio +

 

Kategoria: Ekintzaile-komunitatea, Formakuntza, Ikastaroak eta tailerrak, Konferentzia, Topaketak
Página 20 de 101« Primera...10...1819202122...304050...Última »