Oinarri hauen xedea, Hondarribiko Udalak Euskararen sustapenerako emango dituen diru-lagun­tzak arau­tzea da:           2. Onuradunak.   Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute:   — Udan euskara ikastaroak antola­tzen dituzten Honda­rribiko ikaste­txeek.   — Euskara susta­tzeko...

Tailerraren helburua da oinarrizko ezagutzak ematea enpresa txiki bat kudeatzeko kontuan hartu behar diren erantzun beharreko alderdi fiskalei buruz, baita erantzun beharreko betebehar fiskalak zeintzuk diren jakitea ere. Data: Uztailak 7-8-9-10-14,...

Deialdi honen bidez diruz laguntzen diren jarduerak honako atal hauei dagozkien kapituluetan zehaztu eta deskribatzen direnak dira: – II. kap.: Koreografia sorkuntza. – III. kap.: Dantza konpainiak sendotzea. – IV. kap.: Dantza-lanen ekoizpena. –...

- Lantokiak Irungo udalerrian egon behar du. Irungo Uda­lak ofizioz egiaztatuko du dagokion establezimenduaren EJZ egoera. — Proposatutako kontratazioak enplegu netoa sor­tzea ekarri beharko du kontratatutako per­tsona edo per­tso­nak sartu aurretixeko...

Ondoko esku-har­tzeak bete beharko dira diru-lagun­tza jaso ahal izateko: Jabekide Elkargoaren titulartasuneko Eraikinaren Ikuskapen Teknikoaren txos­tena–galdetegia eta diktamena ematea; beharrezko dokumentazio eta zuzendari­tza teknikoa aurkeztea; Ikusketa-diktamenean zehaztutako obrak egitea, eta...