10

mai / 2016

2016 /Enpresak sor­tzeko lagun­tzak: e-Gaztea proiektua eta e-Berri­tzailea proiektua (IRUN)

Diru-lagun­tza­ren 38/2003, azaroaren 17ko Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan xedatutakoaren arabera, argitara­tzen da deialdiaren laburpena. Honen testu osoa Diru-lagun­tzen Datu-Base Nazionalean (http://www.pap.minhap. gob.es/bdnstrans) eta Irungo Udalaren internet atarian (www.irun.org) kon­tsulta daiteke.

Lehenengoa. Onuradunak (3. oinarria).

e-Gaztea lerroa.

Eskaera egiten dutenean 30 urte baino ­gutxiago duten per­tsona fisikoak, diruz lagungarria den jarduera hori oinarri hauek argitaratu baino 12 hilabete lehenago hasia badute edo 2016ean hasi behar badute, eta baldin eta horien helbide fiskala eta soziala Irungo udalerrian kokatua badago edo egongo bada eta honako betekizun hauek bete­tzen badituzte:

— Enpresa edo establezimendu berriaren Negozio Planak, diruz lagun­tzeko izaera izan aurretik, Bidasoa biziriken Enpresa Zentroko eta Autoenpleguko Departamentuaren aldeko txos­tena eduki beharko du.

— Ez dute jarduera bera edo ­antzeko bat egina eduki beharko bere kontura diru-lagundutako enpresa-proiektua hasi aurreko 12 hilabeteetan. Epeen zenbaketa ondorioetarako, erreferen­tzia modura EJZko alta, baja edo/eta aldaketa datak hartuko dira.

— Jardueraren hasieraren komunikazioa Udal honetan izapidetuta eduki beharko dute, beren jarduera Bidasoa biziriken enpresa zentroan gauza­tzen dutenean izan ezik.

e-Berri­tzailea lerroa.

Diru-lagun­tza­ren xedeko jarduera oinarri hauek argitaratu aurreko 3 urteetan hasia duten edo 2016ko ekitaldian hasiko duten per­tsona fisikoek eta/edo juridikoek, betiere haien helbide fiskala eta soziala Irungo udalerrian badago edo egongo bada eta honako betekizun hauek bete­tzen badituzte:
— Enpresa edo establezimendu berriaren Negozio Planak, diruz lagun­tzeko izaera izan aurretik, Bidasoa biziriken Enpresa Zentroko eta Autoenpleguko Departamentuaren aldeko txos­tena eduki beharko du.

— Ez dute jarduera bera edo ­antzeko bat egina eduki be­harko bere kontura diru-lagundutako enpresa-proiektua hasi aurreko 36 hilabeteetan.

Epeen zenbaketa ondorioetarako, erreferen­tzia modura EJZko alta, baja edo/eta aldaketa datak hartuko dira.

— Jardueraren hasieraren komunikazioa Udal honetan izapidetuta eduki beharko dute, beren jarduera Bidasoa biziriken enpresa zentroan gauza­tzen dutenean izan ezik.

Bigarrena. Xedea (1. oinarria).

Ondoko bi motatako ekin­tzaile­tza berri­tzaileko enpresa-ekimenak abian jar­tzeko hasierako gastuei aurre egiteko diru-lagun­tzak ematea.

1 lerroa, e-Gaztea: 30 urtetik beherakoek abian jarritako ekin­tzaile­tzako enpresa-ekimenetarako.

2 lerroa, e-Berri­tzailea: ekin­tzaile­tza berri­tzaileko enpresa-ekimenetarako.

Hirugarrena.  Oinarri arau­tzaileak.

Deialdiarekin batera onar­tzen dira.

Laugarrena.  Zenbatekoa (4. oinarria).

Deialdiaren baliabide ekonomikoak eta diru-lagun­tza­ren zenbateko maximoa:

e-Gaztea lerroa, 50.000,00 eurora iristen dira, eta entitateko 1 0810.471.01.433.10 2016 aurrekontu-aplikazioan kon­tsig­natuta daude. Lerro honetako zenbateko maximoa 2.500,00 eurokoa da.
e-Innovador lerroa, 35.000,00 eurora iristen dira, eta entitateko 1 0810.471.01.241.30 2016 aurrekontu aplikazioan kon­tsig­natuta daude. Lerro honetako zenbateko maximoa 1.500,00 eurokoa da. Proiektuak berrikun­tzari buruzko atalean (1. atala) 30 puntu edo gehiago lor­tzen baditu, lagun­tza­ren muga bikoiztu egingo da, 3.000 euroko zenbatekora iri­tsi arte.
Bostgarrena.  Eskaerak aurkezteko epea (5. oinarria).

Eskaerak Irungo Udalaren aurrean aurkeztu beharko dira, HAZ+ Hiritarrak Atendi­tzeko Zerbi­tzuaren bidez (San Mar­tzial karrika 2, 20304 Irun), edo www.irun.org/h@z egoi­tza elektronikoaren bidez, edo indarrean dagoen legeriaren arabera onargarri den beste edozein prozeduraren bidez.

Eskaerak aurkezteko epea Oinarri hauek argitaratu eta hurrengo egunetik hasiko da 2016ko urriaren 31era arte edo aurrekontu-kreditua agor­tzen den arte

EPEA: 2016/10/31n edo aurrekontua bukatzean

INFO +

 

Sarrera hau Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Enpresa-kudeaketa kategorietan argitaratu da eta , , , , etiketarekin. Gorde permalinka.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude