28

eka / 2013

Tokiko komunikabideen esparruan euskara sustatzeko izaera zehatzeko dirulaguntzak emateko oinarriak

BIDASOA-TXINGUDI MUGAZ GAINDIKO PATZUERGOA

Bidasoa-Txin­gudi Mugaz Gaindiko Par­tzuergoko Lehendakariak emaniko 7. Ebazpena, 2013eko ekainaren 21ekoa.

Gai­tzat harturik Irun, Hondarribia eta Hendaia udalerrietako tokiko hedabideen esparruan euskara susta­tzeko xedean bideratu beharreko diru-lagun­tzak emateko deialdia eta oinarriak onar­tzeko espedientea.   

Honako ekin­tza hauek ikusirik:

*  Mugaz gaindiko Par­tzuergoak, besteak beste, hizkun­tzak ikastea, hobe­tzea eta gara­tzea ahalbide­tzen duten egitura pedagogikoak sor­tzea eta kudea­tzea ditu helburu.           

*  Helburu hau lor­tzeko bideetako bat euskara sendo­tzen lagun­tzen duten lanak susta­tzean ­datza, diru-lagun­tzen bidez susta­tzean

Honako argudio hauek gogoan izanik:

*  Mugaz gaindiko Par­tzuergoaren 2013ko ekitaldi ekonomikoaren Aurrekontuan bada 8.500 euroko kontu-sail bat euskararen inguruko programak lagun­tzeko jarduerak aurrera eramateko.

*  38/2003 legean eta lege hori gara­tzen duen 887/2006 Errege Dekretuan xedaturikoaren arabera, osatu egin dira tokiko hedabideen esparruan euskara susta­tzeko diru-lagun­tzak ematea arau­tzen duten oinarriak.

*  Par­tzuergoaren Estatutuen 17. artikuluari jarraiki, Le­hen­­dakariari dagokio erosketak agin­tzea eta gastuak egitea Aurrekontua Burura­tzeko Udal Arautegian ezarritako mugara bitartean, eta dagokigun espediente honetan ez da muga hori gaindi­tzen.

ERABAKI DUT

1.º  Honekin batera doazen oinarriak onar­tzea, Irun, Hon­darribia eta Hendaiako tokiko hedabideen esparruan euskara susta­tzeko diru-lagun­tze­tarako deialdia arau­tzen dutenak.       

2.º  Oinarri hauek jendaurrera eramango dira, Herrialdeko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira eta Bidasoa-Txin­gudi Mugaz gaindiko Par­tzuergoaren eta Udale­txeen iragarki-taulan ipiniko dira.

3.º  Ebazpen honen berri emango zaio Par­tzuergoaren ­Ba­tzar Nagusiari.

4.º  Erabaki honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Beraren aurka, nahi izanez gero, berrazter­tzeko errekur­tsoa aurkez daiteke administrazioarekiko auzi-errekur­tso­aren aurretik, honen berri ematen den hurrengo egunetik hasi eta hilabeteko epean, edo bestela, Donostiako Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean zuzenean inpugnatu daiteke, honen berri ematen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean, bidezko­tzat jo litekeen beste edozein errekur­tsoz gainera.

Irun, 2013ko ekainaren 21a.—Jean Baptiste Sallaberry, Le­hen­­dakaria.

(35)      (6438)

TOKIKO KOMUNIKABIDEEN ESPARRUAN
EUSKARA SUSTA­TZEKO DIRULAGUN­TZAK
ARAU­TZEN DITUZTEN OINARRIAK. 2013

OINARRI OROKORRAK

1.  Kon­tsi­derazio orokorrak.

Apirilaren 2ko 7/85 Legearen III. Kapituluaren 25.2 m) artikuluak garapenerako eskumenak ematen dizkie Udalei kultur eta kirol mailako jarduera edo instalazioak susta­tze­ari begira.

1999ko urriaren 22an, Hondarribia, Irun eta Hendaiako Udalek Bidasoa-Txin­gudi Mugaz Gaindiko Par­tzuergoa osatu ondoren, eta haren Estatutuen 3. artikuluari jarraiki, Udal ho­riek Par­tzuergoari eskumenak ematen dizkiote, besteak beste, kultur jarduera komunak egiteko, eta kultur esparru horretan duen helburuetako bat da egitura pedagogikoak sortu eta kudea­tzea hizkun­tzak ikasi, hobetu eta garatu ahal izateko.  

Testuinguru horretan, Par­tzuergoak hainbat ekin­tza bidera­tzen ditu euskara zabal­tzen lagun­tzen duten lanak susta­tzeko, eta horretarako, dirulagun­tzak ematen dizkie lan horretan parte har­tzen duten per­tso­nei.

Horregatik, tokiko komunikabideen esparruan euskara susta­tzeko dirulagun­tzak arau­tzen dituen oinarriak onar­tzea proposa­tzen da. Xede horretan ematen diren dirulagun­tzak eskatu, eman eta ordain­tzeko prozedura arau­tzen da oinarri horietan, azaroaren 17ko Dirulagun­tzen 38/2003 Lege Orokorraren edukiaren arabera, eta lege horren zehaztapenak aplikatuko dira oinarri hauetan arau­tzen ez den guztian. 

2.  Helburua.

Oinarri hauek tokiko komunikabideen esparruan euskararen erabilera susta­tzeko dirulagun­tzak arau­tzea dute xede, Irun, Hondarribia eta Hendaiako udalerrien barnean, bertan zehaztutako irizpideak eta baldin­tzak kontuan harturik.         

3.  Onuradunak eta baldin­tzak

1.  Oinarri hauek arau­tzen dituzten dirulagun­tzak eskatu ahal izango dituzte kazetari­tza lanak egiten dituzten eta Irun, Hondarribia edo Hendaian koka­tzen diren per­tsona fisiko edo juridikoek, baldin eta Oinarri hauetan zehaztutako baldin­tze­tara egoki­tzen badira.

2.  Bazter­tze­koak.

Deialdi honen aplikazio esparrutik kanpo geratuko dira honako jarduera hauek:

a)  Azaroaren 17ko 38/2003 Dirulagun­tzen Lege Oroko­rraren 13.2 eta 3 artikuluetan aurreikusitako egoeraren batean daudenak.

b)  Ez dira kontuan hartuko eskubide konstituzionalak urra­tzen dituzten elkarte edo erakundeetatik datozen proposamenak. 14. Art. (jaio­tza, arraza, sexu, erlijio, iri­tzi arrazoiengatik diskrimina­tzea).

c)  Ez dira kontuan hartuko Bidasoa-Txin­gudi Mugaz Gain­diko Par­tzuergoak eginiko aurreko deialdietan dirulagun­tzen onuradun izan eta aurretik jasotako dirulagun­tza horiei dagozkien gastuak behar bezala eta aurreikusitako epeetan justifikatu ez dituzten elkarte edo erakundeen proposamenak. 

d)  Dirulagun­tza hauetatik kanpo gera­tzen dira Irun, Hondarribia edo Hendaiako udalek euskararen erabilera susta­tze­agatik diruz lagundutako herri-mailako komunikabideak.

4.  Zenbatekoaren muga eta aurrekontu izendapena.

Oinarri hauek araututako dirulagun­tzen zenbatekoaren limitea, aktibitatearen kostua da, eta beste lagun­tza publiko ­batzuekin elkartuta, ezin izango du jardueraren kostua gainditu, eta horrenbestez, dirulagun­tza­ren zenbateko gorena murriztu egingo litza­teke onuradunaren alde superabita gertatuz gero.

Oinarri hauen ondorioetarako, 8.500 euroko aurrekontu-zenbatekoa dago Bidasoa-Txin­gudi Mugaz Gaindiko Par­tzuergoaren aurrekontuan. Horrek esan nahi du horixe dela eman daitezkeen dirulagun­tzen kopuru gorena, kanpoko diru-sarreren aurrekontu aurreikuspenak baiezta­tzeko baldin­tza­ren pean eta dagozkion aurrekontu aldaketa egiteko aukerari kalterik egin gabe.

5.  Eskaerak eta aurkezteko epeak.

Dirulagun­tza hauek lortu nahi dituztenek dagokion eskaera egin beharko dute, eta horretarako, ondoren zehazten den dokumentazioa beteko dute Bidasoa-Txin­gudi Mugaz Gaindiko Par­tzuergoak emaniko ereduaren arabera eta, behar bezala betetako eranskinekin batera, Bidasoa-Txin­gudi Mugaz Gaindiko Par­tzuergoaren bulegoetan aurkeztuko dute Kostorbe Eraikinean, Irungo Iparralde Hiribidean, 20302 PK, edo 30/92 (LRJ-LPAC) Legearen 38.4 artikuluak aipagai dituen lekuetan, dirulagun­tzen iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo hamabost egunetan. Honako dokumentu hauek aurkeztuko dituzte eskaera egileek:

a)  N.A.N.ren fotokopia eta, komunikabide baten ordezkari gisa jarduten bada, hori egiazta­tzen duen dokumentazioa.    

b)  Komunikabidearen ezaugarriei buruzko txos­tena.  

c)  Gastu eta sarreren txos­ten zeha­tza, azpiegitura, langileria gastuak eta abar, eta dirulagun­tza bidezko sarrerak, ekarpenak, publizitatea bidezko sarrerak eta abar argi zehaztuta. Par­tzuergoari eska­tzen zaion zenbatekoa jasoko da halaber.

d)  Ogasunarekiko betebeharrak egunean daudela egiazta­tzen duten agiriak aurkeztuko dira eta besteren konturako langileak izanez gero, Gizarte Ongizateari beharreko ordainketak egiten zaizkiola egiaztatuko da.

e)  Argitalpenak badira, aurtengo urtean argitaratutako aleak.

f)  Ikus-entzu­nezko komunikabideen kasuan, a), b), c) eta d) atalez gainera, komunikabidean euskarari aurten emaniko tratamendua azal­tzen duen txos­tena aurkeztuko da, ­gutxienez honako alderdi hauek adierazita:

— Osorik edo zati bat euskaraz egiten diren programa guztien zerrenda, izena, ematen diren eguna eta ordua, eta programaren eta euskaraz ematen den zatiaren iraupena zehaztuta.

— Programazioaren denboran euskaraz emanikoaren bolumenaren por­tzen­tajea, guztizko programazioarekiko.

g)  38/2003 Dirulagun­tzen legearen 13.2 eta 3. artikuluetan aurrikusitako egoeratan ez dagoela dioen Zinpeko Aitor­pena.

Eskaera egileak aurkeztutako dokumentazioa ez dagoela osorik edo Oinarri hauetan eska­tzen diren baldin­tzak ez dituela bete­tzen ikusten bada, interesatuari hamar eguneko epea emango zaio okerrak zuzen ­ditzan edo beharreko dokumentuak aurkez ­ditzan, eta jakinaraziko zaio, hori ez badu egiten, bere eskaera bertan behera ­utziko dela, Herri Administrazioen Erre­gimen Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 71.1 artikuluak aurreikusitakoaren ara­bera.  

Dokumentazioa ez bada aurkezten, galdu egingo da dirulagun­tza­ren onuradun izateko aukera. Era berean, datuak ezkutatu edo datu fal­tsuak ematen badira dirulagun­tza horiek eta, hala behar badu, ondorengoak jaso­tzeko eskubidea galduko da.

6.  Dirulagun­tzen ebaluazioa eta erabakia har­tzeko organo eskuduna.

Zuzendari­tza Batzor­deko lehendakaria, Bidasoa-Txin­gudi Mugaz Gaindiko Par­tzuergoaren euskara lan-mahaiak (hiru udalerrietako euskara teknikari eta ordezkariek eratua) osaturiko epaimahaiak aztertu eta ebaluatuko ditu eskaerak, eta lan-mahai horrek eginiko erabakirako proposamena ikusita, eskumena duen Zuzendari­tza Batzor­deari aurkeztuko zaio, eta Par­tzuergoko Lehendakariak hartuko du beharreko erabakia.           

Eskaerak epaimahaiak baloratuko ditu, ondoren aipa­tzen diren irizpideei erreparatuz: Hedabidearen helera edo hedadura eta Bidasoa-Txin­gudi eskualdea osa­tzen duten hiru hirietan duen eragina eta haien partear­tzea, aldizkakotasuna, Euskeraren erabilera egokia eta maila, Euskeraren presen­tziaren propor­tzioa.

Dirulagun­tza horiek osorik edo neurri batean eman gabe uzteko proposamena egin ahal izango du epaimahaiak.

Eskaera aurkezteak ez du esan nahi berez dirulagun­tza jaso­tzeko eskubidea duenik.

7.  Erakunde lagun­tzailea.

Bidasoako Garapenerako Agen­tzia, S.A.ri (Bidasoa Bizirik) dagokio oinarri hauetatik etorritako dirulagun­tzak emateko beharreko kudeaketa eta tramitazio administratiboa aurrera eramatea, eta baita dirulagun­tza horiek banatu eta ematea ere, Bidasoa-Txin­gudi Mugaz Gaindiko Par­tzuergoaren izenean eta kontura. Hori guztia, bi erakundeek 2011eko ­otsailaren 25an sinatu zuten Par­tzuergoaren jarduerak eta programak kudea­tzeko hitzar­menetik etorritako lankide­tza hitzar­menean oinarrituta.

8.  Dirulagun­tzen ordainketa eta gastuaren egiaztagiriak.

Par­tzuergoko Lehendakariaren Ebazpenaren bidez diru-lagun­tzak eslei­tzeko erabakia hartu ondoren egingo da emaniko lagun­tza­ren %100aren ordainketa, erakunde jaso­tzaileek honako dokumentazio hau Par­tzuergoaren bulegoetan, ekitaldia amaitu eta 30 egun naturaleko epean, aurkeztu eta gero:

1.  Dirulagun­tza justifika­tzeko inprimakia (oinarri hauekin batera doazen eta Par­tzuergoaren egoi­tzan eskura dauden justifikazio-ereduen arabera).

2.  Eginiko gastuaren egiaztagiriak (dirulagun­tza jaso duen jardueraren garapenak sortutako gastuei dagozkien fakturen eta erreziboen kopiak) eta balan­tze ekonomikoa (gastu eta sarrerak).

3.  Memoria osoa, irizpideak eta hemen aipatutako baldin­tzak bete direla egiaztatuz.

9.  Onuradunen betebeharrak.

Honako betebehar hauek dituzte dirulagun­tzen onuradunek:    

— Par­tzuergoari eska­tzen duen guztia ematea dirulagun­tzen inguruko egiaztapenak eta kontrola aurrera eramateko.

— Dirulagun­tza jaso­tze­rakoan aldaketa objektibo edo subjektiboren bat gerta­tzen bada, Par­tzuergoari jakinarazi behar diote.

— Dirulagun­tza hauez gainera, sektore publikotik nahiz pribatutik beste lagun­tza, sarrera edo baliabide ­batzuk jaso­tzen badira, horren berri eman behar zaio Par­tzuergoari.

— Eman den xederako erabiliko da dirulagun­tza.       

Dirulagun­tza honek gai dituen jarduerak eskaeran zehaztutakoaren arabera egingo ditu onuradunak eta ondoren zehazten diren irizpide hauek beteko ditu:

— Jardueraren eduki guztia edo zati bat euskaraz izango da, programazio edo edukiaren %50 ­gutxienez beti ere.           

— Urtean maiztasun zeha­tza izango du jarduerak.     

— Jardueraren eguneko programazioa osorik euskaraz izango da, edo bestela, euskaraz egiten den emanaldiak maiztasun jakin eta erregularra izango du, eta programa autonomoa, edo beste programa baten atala izango da.

— Irun, Hondarribia eta Hendaian egongo da komunikabidearen entzu­leriaren edo aleen tiradaren erdia ­gutxienez.        

— Hiru hizkun­tzak erabil­tzen dituzten komunikabideen ka­suan, guztizkoaren 1/3 izango da euskarazko programazioa.

Bidasoa-Txin­gudi Mugaz Gaindiko Par­tzuergoak egin di­tza­­keen ikuskapen lanak onartuko ditu onuradunak.       

10.  Dirulagun­tzen kontrola.

Par­tzuergoaren Euskara Lan-taldeak, Zuzendari­tza Batzor­deak eta kasu guztietan Par­tzuergoko Lehendakariak, egoki­tzat har­tzen dituzten egiaztapen guztiak egiteko eskubidea dute datuen fidagarritasuna eta dirulagun­tzen erabilera zuzena egiazta­tzeko.

11.  Ez-bete­tzea.

Jasotako kopuruak itzu­liko dira eta, hala beha badu, beran­du­tze interesak ordainduko dira dirulagun­tza ordaindu den egunetik hasita, honako kasu hauetan:

a.  Jasotako dirulagun­tzak, osorik edo zati bat, Oinarri haue­tan aurreikusitakoak ez diren beste jarduera ­batzuetarako erabil­tzen badira.

b.  Dirulagun­tza beharreko baldin­tzak bete gabe lor­tzen bada.

c.  Oinarri hauetan edo, hala behar izanez gero, dirulagun­tza emateko erabakian zehaztutako obligazioak ez badira bete­tzen.

d.  Oinarri hauek edo dirulagun­tza emateko erabakiak ze­haztutako epeak ez badira bete­tzen.

Era berean, azaroaren 17ko 38/2003 Dirulagun­tzen Lege Orokorraren IV. Tituluak arau-hauste eta san­tzioei buruz zehaztutako xedapenak aplikatuko zaizkie oinarri hauei eta berauen arabera emaniko dirulagun­tzei, eta Par­tzuergoko Lehenda­ka­riaren egitekoa izango da dagozkion espedienteak hasi eta erabaki­tzea.

12.  Interpretazioa.

Oinarri hauen interpretazioaren inguruan, eta emaniko diru­lagun­tzen exekuzio eta garapenaren inguruan sor litekeen za­lan­tza oro Par­tzuergoko Lehendakariak erabakiko du, Zu­zendari­tza Batzor­dearen eta Par­tzuergoko Euskara Lan-taldearen Txos­tenak ikusi ondoren.

13.  Jende aurrean jar­tzea.

Oinarri hauek emango dira argitara Bidasoa-Txin­gudi Mugaz Gaindiko Par­tzuergoaren Iragarki-taulan bere Irungo egoi­tzan Hendaiako Mugaz Gaindiko Harremanetarako bulegoan eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean Era berean, komunikabideei postaz jakinaraziko zaie dirulagun­tza horien berri izan dezaten.

Dirulagun­tza eman ondoren argitaratu edo ateratako materialean, eta urte batez, Bidasoa-Txin­gudi Mugaz Gaindiko Par­tzuergoaren lagun­tza jaso duela jar­tzeko eskatu ahal izango du Par­tzuergoak.

This entry was posted in Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea. Bookmark the permalink.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude