internacionalizacion bilaketarekin bat datozen irudiak«Gipuzkoako Foru Aldundiak partaide­tza zuzenean, elkartasunean, parekotasunean eta inklusioan oinarritutako ekonomia-eredu baterantz aurrera egitea proposa­tzen du.

Helburu horiek lor­tze­arren, Gipuzkoaren errealitatea bera hartu behar da ain­tzat.

Enpresen lehiakortasuna eta iraunkortasuna fun­tsez­koak dira helburu horiek lor­tzeko, eta egun bizi dugun gizarte eta ekonomia krisian, beharrezkoa da esku-har­tze estrategia eta politika espezifikoen arteko koheren­tzia artikula­tzea.             

Horregatik, enpresen lehiakortasuna bul­tzatu behar da, berrikun­tza eta enpresa garapena sustatuz. Horretarako, merkatu globaleko aukerak aprobe­txa­tzeko neurriak indartu behar dira.

Munduko ekonomia aldaketa unerik handienetakoan dago eta daraman abiada ziurgabetasun handia sor­tzen ari da. Horrela, ekonomiaren globalizazioak edo herrialde industrializatu berriak ager­tzeak erreferen­tzia esparru berri bat ekarri dute, eta hor jardun behar dute, hain zuzen ere, enpresek. Gure enpresek tradizioz estatuko merkatura jo izan dute lehentasunez, baina azken urteotan geldialdia bizi dugu eta nazioarteko testuinguru konplexu honetan gero eta enpresa ­txiki eta ertain gehiago abia­tzen dira gure mugetatik kanpo.   

info +

diputacion foral gipuzkoa bilaketarekin bat datozen irudiak