Oinarri hauek arau­tzen dituzten diru lagun­tzen xedea da internazionalizazioa sustatu eta Gipuzkoako enpresa ­txiki eta ertainen kanpoko ireki­tzea trakzioa dakarten entitateekin lankide­tzan

Lagun­tzen onuradun izango dira:
A) Gipuzkoako Enpresa Txi­kiak eta Ertainak (aurreran­tzean, ETEak), traktore entitate batek buru­tzen duen lankide­tza propiektu batean parte har­tzen duena, 3.ª oinarrian esandakoaren arabera.

B) Gipuzkoako ETEa enpresen­tzat proiektuak buru­tzen dituzten entitate traktoreak.
Oinarri hauen ondorioetarako, entitate traktore­tzat joko da:
— Enpresa handiak.

— Nazioarteko enpresak.

— Gipuzkoako Ganbara, Zuzenbide Publikoko Korporazioa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren garapen ekonomikoa susta­tzea helburu duena.

— Zien­tzia eta Teknologia Euskal Sareko agenteak, internazionalizaziora bideratutako ekin­tzak dituztenak, 109/2015eko ekainak 23ko Dekretuak, Zien­tzia, Teknologia eta Berrikun­tza­ren Euskal Sarearen osaera arau­tze­ari eta egunera­tze­ari buruzkoak (Euskal Herriko Agintari­tza­ren Aldizkaria 133, 2015eko uztailak 16) zehazten dituen partaide hauek:

— Uniber­tsi­tateen Ikerkun­tza Egiturak.

— Oinarrizko eta Bikaintasuneko Ikerkun­tza Zentroak.

— Teknologia Zentroak.

— Ikerkun­tza Kooperatiboko Zentroak (IKZ).

info +