Oinarri hauen xedea da ustiategi txi­kiak abian jar­tzeko eta per­tsona susta­tzaile berri batek jarduerei ekiteko lagun­tzak ematea.

Onuraduna onar­tzeko irizpideak.

Lagun­tza eskaera egiterakoan baldin­tza hauek bete behar dituzte onuradunek:

a) 18tik 45 urte artekoak izatea, biak barne.

b) Onar­tzea instalazioa Gaztenek 2020 prozeduran ezarritako baldin­tzen arabera egitea, eta berariaz sar­tzea programa horretan.

c) Enpresa plan bat aurkeztea

d) Beharrezkoak diren gaitasun profesionalak eduki­tzea

e) Zerga arloko eta Gizarte Seguran­tzako betebeharretan egunean egotea.

f) Gizarte Seguran­tza­ren Nekazari­tza Erregimenetik datorren baliaezintasun osoko, baliaezintasun absolutuko edo erretiroko diru saririk ez jaso­tzea

INFO +