11

api / 2017

Irunen enpresak sortzeko diru-laguntzen oinarri arautzaileak, e-Gaztea eta e-Berritzailea proiektuak

Oinarri hauen xedea da bi ekin­tzaile­tza motatako enpresa-ekimenak abian jar­tzeko hasierako gastuei aurre egiteko diru-lagun­tzak emateko modua arau­tzea.

  1. ildoa, e-Gaztea: 30 urtetik beherakoek abian jarritako ekin­tzaile­tzako enpresa-ekimenetarako.
  2. ildoa, e-Berri­tzailea: ekin­tzaile­tza berri­tzaileko enpresa-ekimenetarako.

Diru-lagun­tza horiek kontraprestaziorik gabe emango dira, Diru-lagun­tzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Nagusiko 3.2 artikuluko bigarren paragrafoan eta harekin lotutakoetan ezarritakoaren ondorioetarako.

2.  Onuradunak. Betekizunak.

Diru-lagun­tzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2 eta 13.3 artikuluetan xeda­tzen diren betekizun orokorrez gain, jomuga duen diru-lagun­tza lerroaren arabera onuradunak betekizun hauek ere bete beharko ditu:

— e-Gaztea Lerroa.

Diru-lagun­tza honen onuradun izan ahal dira eskaera egiten dutenean 30 urte baino ­gutxiago duten eta deialdia argitaratu baino lehen eta/edo diruz lagungarria den jarduera hasi baino lehen udalerrian erroldatuak dauden per­tsona fisikoak, jarduera hori oinarri hauek argitaratu baino 12 hilabete lehenago hasia badute edo deialdiaren kasuan kasuko ekitaldian hasi behar badute, eta baldin eta horien helbide fiskala eta soziala Irungo udalerrian kokatua badago edo egongo bada eta honako betekizun hauek bete­tzen badituzte:

— Enpresa edo establezimendu berriaren Negozio Planak baliozkotua egon behar du eta Bidasoa biziriken Enpresa Guneko eta Autoenpleguko Departamentuaren aldeko txos­tena eduki beharko du.

— Ez dute jarduera bera edo ­antzeko bat egina eduki beharko beren kontura diruz lagundutako enpresa-proiektua hasi aurreko 12 hilabeteetan.

Epeen zenbaketa ondorioetarako, erreferen­tzia modura EJZko alta, baja edo/eta aldaketa datak hartuko dira.

— Jardueraren hasieraren komunikazioa Udal honetan izapidetuta eduki beharko dute, beren jarduera Bidasoa biziriken enpresa zentroan gauza­tzen dutenean izan ezik.

— e-Berri­tzailea Lerroa.

Diru-lagun­tza hau jaso ahal izango dute diru-lagun­tza­ren xedeko jarduera dagokion deialdia argitaratu aurreko 3 urteetan hasia duten edo deialdiaren kasuan kasuko ekitaldian hasiko duten per­tsona fisikoek eta/edo juridikoek, betiere, deialdia argitaratu baino lehen haien helbide fiskala eta soziala Irungo udalerrian badago edo egongo bada eta honako betekizun hauek bete­tzen badituzte:
— Enpresa edo establezimendu berriaren Negozio Planak baliozkotua egon behar du eta Bidasoa biziriken Enpresa Guneko eta Autoenpleguko Departamentuaren aldeko txos­tena eduki beharko du.

— Ez dute jarduera bera edo ­antzeko bat egina eduki beharko beren kontura diruz lagundutako enpresa-proiektua hasi aurreko 36 hilabeteetan.

Epeen zenbaketa ondorioetarako, erreferen­tzia modura EJZko alta, baja edo/eta aldaketa datak hartuko dira.

— Jardueraren hasieraren komunikazioa Udal honetan izapidetuta eduki beharko dute, beren jarduera Bidasoa biziriken enpresa zentroan gauza­tzen dutenean izan ezik.

3.  Emateko prozedura.

Diru-lagun­tzak emango dira lehia prozeduraz eta banakako ebaluazioaz.

4.  Balorazio irizpideak.

— e-Gaztea Lerroa:

Ez daude balorazioari lotuta eta automatikoki lortuko dute diru-lagun­tza oinarri eta deialdian ezarritako baldin­tzak bete­tzen dituzten unetik.

— e-Berri­tzailea Lerroa.

Aurkeztutako eskaerak aztertu eta balioesteko, Balioespen Batzor­dea eratuko da. Dagokion deialdiak zehaztuko du bere osaketa.

Aurkeztutako eskaeren balorazio objektibo bat ezar­tzeko xedez, ondoren xeha­tzen diren puntuazioak ezar­tzen dira, eta ezinbesteko betekizuna izango da ­gutxienez 50 puntu lor­tzea.
1.  Berrikun­tza­ren osagaia, 50 puntu arte.

2.  Mugaz gaindiko eta/edo enpresaren nazioarteko­tzeko bokazioa, 30 puntu arte.

3.  Eredu inspira­tzaile bihur­tzeko ahalmena, 20 puntu arte.

5.  Diru-lagun­tza­ren zenbatekoa. Diruz lagun­tzeko gastuak.

e-Gaztea 1. lerroaren kargura lor­tzeko diru-lagun­tza­ren gehienezko zenbatekoa 2.500 eurokoa da, modu metagarrian deskribatutako kon­tzeptu-mul­tzo­agatik.

e-Berrikun­tza 2. lerroaren kargura lor­tzeko diru-lagun­tza­ren gehienezko zenbatekoa 1.500 eurokoa da, modu metagarrian deskribatutako kon­tzeptu-mul­tzo­agatik.

Proiektuak berrikun­tzari buruzko atalean (1. atala) 30 puntu edo gehiago lor­tzen baditu, lagun­tza­ren muga bikoiztu egingo da, 3.000 euroko zenbatekora iri­tsi arte.

Udalarekin zorren bat ordaindu gabe edukiz gero, udalak, ofizioz konpen­tsatu ahal izango du emandako diru-lagun­tza­ren gainean.

6.  Prozeduraren instrukzioa eta ebazpena.

Lagun­tza emateko prozeduraren instrukzioa Hiri bul­tzada, Ekonomia eta Ogasuneko Ekonomia Bulegoko teknikoari dagokio. Emateko prozeduraren ebazpena Alkate-lehendakariari dagokio, Balorazio Batzor­dearen txos­tenaren ondoren.
Jakinarazpena gehienez ere 6 hilabeteko epean egingo da eskaerak aurkezteko epearen amaieratik kontatuta. Berariazko ebazpenik ematen ez bada, ezespen­tzat hartu beharko da.
7.  Esku-har­tze­aren justifikazioa eta diru lagun­tza­ren ordainketa.

Lagun­tza emateko Ebazpena egin ondoren, per­tsona fisiko edo juridiko eska­tzaileari jakinaraziko zaio.

Onuradunak, 6 hilabeteko epean diru-lagun­tza ematen denetik kontatuta, fakturak edo ­antzeko dokumentuak aurkeztu beharko ditu, jasotako diru-lagun­tza­ren babesean egindako gastuak eta haien ordainketa justifika­tzeko.

Irungo Udalak diru-lagun­tza ordain­tzeko, aurretik diruz lagundutako gastua justifikatu beharko da, aurreko paragrafoan adierazitakoaren arabera, eta ordainketa bakar bat egingo du.

Diru-lagun­tza­ren zenbatekoa kalkula­tzeko, soilik dagokion gastua justifika­tzen duen fakturan edo ­antzeko dokumentuan islatutako zerga-oinarriari dagokion zenbatekoa hartuko da kontuan, BEZ eta bestelako zergak baztertuta.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak dira jarduera hasi aurreko 12 hilabeteetan egindakoak.

Aurrekontuetan baliabiderik egonez gero eta eskaera-hurrenkerari zorrotz jarraituz emango dira diru-lagun­tzak.

Hauek ­jotzen dira diruz lagungarriak izan litezkeen gastuak, besterik gabe aipa­tze­arren:

1.  Era­tzeko gastuak: Sozietateak era­tzeko kostuak (ziurtagiriak, notario­tza, erregistroa…).

2.  Publizitate-gastuak: Hasierako komunikazio eta publizitate-ekin­tzen kostuak eta web orria gara­tzeko, profila eta gizarte sareetako edukia sor­tze­koak.

3.  Proiektu teknikoen gastuak: Jardueraren lizen­tzia lor­tzeko eskatutako proiektu teknikoaren kostua.

4.  Enpresa prospekzioko gastuak: Bezeroei edo horni­tzaileen eta sektoreko azoketara egindako bisitekin zerikusia duten gastuak (bidaia eta ostatu-har­tzea bakarrik).

5.  Aholkulari­tza tekniko espezializatuko gastuak: Zerbi­tzu espezializatu baten kostua (ingeniari­tza, informatika, zuzenbidea, lan-harremanak, etab.).

6.  Prestakun­tza osagarriko gastuak: Enpresa-proiekturako osagarriak eta beharrezkoak diren prestakun­tza-ekin­tzen kostua.

7.  Elkargoan sar­tzeko gastuak: Elkargo Ofizial batean sar­tzeko kostua, jarduerak egiteko dagokion Elkargoan izena eman beharra daukatenen jardueretarako.

8.  Patenteak, izenak eta marka komer­tziala erregistra­tzeko gastuak: Patente baten erregistro-gastua, Interneten domeinua, marka komer­tziala eta/edo izen komer­tzial bat.

9.  Per­tsona ekin­tzaileari/ei dagozkion/dagozkien Gizarte Seguran­tza­ren kuotak autonomoen erregimenean ordainduta eduki behar dituzte, per­tsona bakoi­tzeko 12 kuotako mugarekin.

8.  Beste diru-lagun­tza ­batzuekin bateragarri izatea.

Oinarri hauetan araututako lagun­tzak bateragarri izango dira beren artean eta oinarri hauetan jaso­tzen diren diruz lagun daitezkeen ekin­tza beretarako lortutako beste edozein lagun­tza publiko edo pribatuekin, betiere diru-lagun­tzen guztizkoak diruz lagun daitekeen gastuaren guztizko kostua gaindi­tzen ez badu.

9.  Enpresa onuradunen obligazioak.

— Enpresa-jarduera ­gutxienez urtebetez manten­tzea; salbue­tsi egingo dira proiektuaren bideraezintasun  ekonomiko edo teknikoagatik justifikatutako iraupen ­gutxiagoko supostuak.

Epeen zenbaketa ondorioetarako, erreferen­tzia modura EJZko alta, baja edo/eta aldaketa datak hartuko dira.

— Diru-lagun­tza emateko kontuan hartutako edozein baldin­tza alda­tzen bada, Irungo Udalari jakinaraziko zaio.
— Irungo Udalari jakinaraziko zaio helburu berarekin beste edozein diru-lagun­tza eman bazaio.

— Diru-lagun­tza­ren eskaera uler­tzeko eta ebalua­tzeko beharrezko iri­tzi­tako informazio eta/edo dokumentazio osagarri guztia emango zaio Irungo Udalari.

— Egoki iri­tzi­tako ikuskapenak eta/edo egiaztapenak egitea erraztuko zaio Irungo Udalari, diruz lagundutako ekin­tzak gauza­tze­ari dagokionez.

10.  Diru-lagun­tzak itzul­tzea.

Diru-lagun­tza­ren kon­tzep­tuan jasotako kopuruak ­itzuli egin beharko dira, baldin eta haien onuradunek oinarri hauetan eta ebazpenean ezarritako baldin­tzak bete­tzen ez badituzte; hori guztia ez bete­tze­aren ondorioz bidezkoak diren ekin­tzen kalterik gabe.

Hauek har­tzen dira dirua itzul­tzeko kasu­tzat:

a.  Hartarako eska­tzen ziren baldin­tzak bete gabe lor­tzea diru-lagun­tza.

b.  Diru-lagun­tzako emateko xedea ez bete­tzea.
c.  Gastuak justifika­tzeko obligazioa ez bete­tzea.
d.  Eman izanagatik onuradunei ezarritako baldin­tzak ez bete­tzea.

e.  Informazio-, ikuskapen- eta/edo egiaztapen-jarduketak uka­tzea edo eragoztea.

f.  Enpresa-jarduera urtebetean manten­tzeko obligazioa ez bete­tzea, betiere proiektuaren bideragarritasun tekniko edo ekonomikoak ez diren beste kausa ­batzuengatik baldin bada.

g.  Diruz lagun daitezkeen ekin­tza berberetarako beste lagun­tza publiko edo pribatuak lor­tzea, betiere diru-lagun­tza horien guztizkoak diruz lagundu daitekeen gastuaren guztizko kostua gaindi­tzen badu.

11.  Arau-hausteak eta zehapenak.

Arau-hauste eta zehapen gaietan azaroaren 7ko Diru-lagun­tzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra aplikatuko da.
12.  Diru-lagun­tza itzul­tzeko prozedura.

Diru-lagun­tza itzul­tzeko prozedura Irungo Udalak hasi eta erabakiko du.

Itzul­tzeko prozedura hasteko ebazpena edo erabakia hartu ondoren, onuradunari horren berri emango zaio eta hori egiteko arrazoien berri, eta entzu­naldia emango zaio interesatuari, 15 egun naturaleko epean egoki iri­tzi­tako alegazioak egin ­ditzan eta egoki iri­tzi­tako dokumentuak edo egiaztagiriak aurkez ­ditzan.

Alegazioak jaso ondoren, edo alegaziorik egin gabe epea igaro ondoren, ebazpen arrazoitua egingo da, baliabideen erregimena adieraziz.

Sei hilabetekoa izango da itzul­tzeko prozedura erabaki­tzeko gehienezko epea.

Ebazpenak ez-bete­tze bat dagoela iri­tziz gero, diru-lagun­tza jaso­tzeko eskubidea galdu dela deklaratuko du, eta, hala badagokio, bide gabe jasotako kopurua bi hilabetetan itzul­tzeko obligazioa ezarriko du, jakinarazpenetik aurrera kontatuta. Epe hori borondatez ordain­tzeko epea izango da.

Dirua aurreikusitako epean itzul­tzen ez bada, premiamenduzko prozedurari ekingo zaio, entitate eskudunak aplikagarri duen araudiaren arabera.

Itzul­tzeko prozedura administrazioko arau-hauste baten ondorioz hasi balitz, organo eskudunari jakinaraziko zaio, dagokion zigor­tzeko prozedura has dezan.
13.  Interpretazioa.

Alkate­tza da organo eskuduna oinarri hauen eta beren deialdien interpretazioan sor litekeen edozein zalan­tza erabaki­tzeko.

14.  Publizitatea.

Azaroaren 17ko Diru-lagun­tzei buruzko 38/2003 Legearen 18. eta 20. artikuluek xeda­tzen dutena bete­tzeko, Udalak Diru-lagun­tzen Datu-Base Nazionalari jakinaraziko dio ondoko informazioa:

— Diru-lagun­tza­ren oinarri arau­tzaileak,

— Deialdia,

— Programa eta zer aurrekontu-kredituren konturakoa den, eta

— Diru-lagun­tza­ren helburua.

Era berean, deialdia eba­tzi ondoren, Udalak Diru-lagun­tzen Datu-Base Nazionalari jakinaraziko dio ondoko informazioa:

— Onuradunen zerrenda.

— Emandako eta onuradunak benetan jasotako diru-lagun­tzen zenbatekoa, eta.

— Hala badagokio, itzul­tzeko eta/edo ezarritako zigorren ebazpenak.

logo irun bilaketarekin bat datozen irudiak

Sarrera hau Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea, Enpresa-kudeaketa kategorietan argitaratu da eta , , , etiketarekin. Gorde permalinka.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude