10

urt / 2018

Lizitazio iragarkia, Irungo adinekoen­tzako gizarte zentroen dinamizazioa kontrata­tzeko

CENTRO SOCIAL MUNICIPAL SAN MIGUEL irun bilaketarekin bat datozen irudiak1.  Kontratua esleituko duen erakundea:

a)  Erakundea: Irungo Udala.

b)  Espedientea izapide­tzen duen bulegoa: Gizarte Ongizatea.

c)  Dokumentazioa eta informazioa non eskuratu:

1.— Bulegoa: Hiritarra Atendi­tzeko Zerbi­tzua –HAZ–.

2.— Helbidea: San Mar­tzial kalea, 2.

3.— Posta kodea eta udalerria: 20304 Irun.

4.— Telefonoa: 943.505.152.

5.— Telefaxa: 943.505.657.

6.— E-maila: sac.010@irun.org.

7.— Kontrata­tzailearen profilaren Internet helbidea: www.irun.org.

8.— Dokumentazioa eta informazioa eskura­tzeko azken eguna: Eskain­tzak aurkezteko azken datari dagokiona.

d)  Espedientearen zenbakia: 2017ZAPA0025.

2.  Kontratuaren xedea:

a)  Kontratu mota: Zerbi­tzuak.

b)  Xedearen azalpena: San Migeleko eta Behobiako adinekoen­tzako gizarte zentroak dinamiza­tzeko lanak egitea.
c)  Lotekako zatiketa: Kontratua 2 lotetan bana­tzen da.

— 1. lotea: San Migeleko gizarte-zentroa.

— 2. lotea: Behobiako gizarte-zentroa.

d)  Kontratua buru­tzeko lekua: San Migel gizarte-zentrua.

1.— Helbidea: Javier Esteban Indart 5. (San Migel auzoa).

2.— Posta kodea eta udalerria: 20301 Irun.

Kontratua buru­tzeko lekua: Behobiako gizarte-zentrua.

1.— Helbidea: María Juncal Labandibar, 34.

2.— Posta kodea eta udalerria: 20305 Irun.

e)  Kontratua buru­tzeko epea: Bi (2) urte, kontratua sina­tzen den hurrengo egunetik aurrera kontatuta.

f)  Luzapena onar­tzea: Bi (2) urteko prorroga bat (1).

g)  CPV (Nomenklatura Erreferen­tzia): 85312400-3- Gizarte Ongizateko zerbi­tzuak, egoi­tza-instituzioetan ematen ez direnak.

3.  Tramitazioa eta prozedura:

a)  Tramitazioa: Arrunta.

b)  Prozedura: Irekia.

c)  Enkante elektronikoa: Ez.

d)  Esleipen-irizpideak: Baldin­tza Ekonomiko-Administratiboen Pleguko 13. klausulan adierazten direnak.

4.  Kontratuaren balio zenbate­tsia:

  1. lotea: San Migeleko gizarte-zentroa: 151.020,81 euro.
  2. lotea: Behobiako gizarte-zentroa: 151.020,81euro.

Guztira: 302.041,62 euro.

Balizko luzapenak eta aldaketak barne.

5.  Lizitazioaren aurrekontua/Lizitazio-Mota:

  1. lotea: San Migeleko gizarte-zentroa: Zenbateko garbia: 60.408,32 euro. Zenbatekoa guztira: 66.449,15 euro.
  2. lotea: Behobiako gizarte-zentroa: Zenbateko garbia: 60.408,32 euro. Zenbatekoa guztira: 66.449,15 euro.

Guztira: Zenbateko garbia: 120.816,64 euro. Zenbatekoa guztira: 132.898,30 euro.

6.  Eskatutako bermeak:

Behin-behinekoa: Ez da eska­tzen.

Behin betikoa: Lote bakoi­tzeko, esleipen-prezioaren % 5a (BEZ gabe).

7.  Kontratistaren berariazko betekizunak:

a)  Sailkapena: Ez.

b)  Kaudimen ekonomiko-finan­tza­rioa eta teknikoa: Baldin­tza Ekonomiko-Administratiboen Pleguko 14. klausulan adierazten direnak.

c)  Beste baldin­tza espezifiko ­batzuk: Ez dira eska­tzen.

d)  Kontratu bereziak: Ez.

8.  Proposamenak aurkeztea:

a)  Aurkezteko epea: 15 egun natural, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen denetik.
b)  Aurkezteko modua eta tokia:

1.  Leihatilan, Hiritarra Atendi­tzeko Zerbi­tzuan –HAZ– (San Mar­tzial kalea 2 – 20304 Irun).

2.  Posta ziurtatuaz honako helbidera bidaliz: «Irungo Udala. San Juan Harria plaza 1, 20304 Irun. Erreferen­tzia: Irungo adinekoen­tzako gizarte zentroen dinamizazioa».
3.  Helbide elektronikoa: Ez.

c)  Aldaerak onar­tzea: Ez.

d)  Lizita­tzaileak eskain­tzari bere horretan ­eutsi beharko dion epea: 2 hilabete, eskain­tzak ireki eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta.

9.  Eskain­tzak ireki­tzea:

a)  Tokia: Udale­txea.

b)  Helbidea: San Juan Harria plaza, 1.

c)  Posta kodea eta udalerria: 20304 Irun.

d)  Data: Proposamenak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo asteko ostegunean. Egun hori, bulegoetako egutegiaren arabera lan-eguna ez balitz, ireki­tzeko ekitaldia hurrengo lanegunera atze­ratuko da.

d)  Ordua: 10:00etan.

10.  Publizitate gastuak:

Esleipendunaren kargura.

11.  Bestelako argibideak:

Ez.

Errekur­tso berezia kontratazioaren alorrean:

Iragarki honen aurka Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina onesten duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegin­tzako Errege Dekretuko 40. artikuluan arautua dagoen kontratazioaren alorreko errekur­tso berezia jarri ahalko da, aukeran, administrazioarekiko auzi-errekur­tsoa jarri aurretik.
Errekur­tsoa jar­tzeko epea hamabost egun baliodunekoa izango da, iragar­tzen den hurrengo egunetik aurrera kontatuta.

Aurkako idazkia, nahitaez, Irungo Udaleko HAZ Hiritarra Atendi­tzeko Zerbi­tzuaren erregistroan aurkeztu beharko da (San Mar­tzial kalea 2 – 20304 Irun) edo Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen Inguruko Errekur­tsoen Administrazio Organoan.

Irun, 2018ko urtarrilaren 4a.—Alkatea, s.e., Idazkari­tza Orokorra eta Zerbi­tzu Juridikoetako teknikaria.         (52)

Sarrera hau Lizitazioak, Lizitazioak eta lehiaketak kategorietan argitaratu da eta , , , , etiketarekin. Gorde permalinka.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude