1. Kontratua esleituko duen erakundea:

a) Erakundea: Irungo Udala.

b) Espedientea izapide­tzen duen bulegoa: Gizarte Ongizatea.

c) Dokumentazioa eta informazioa non eskuratu:

1. Bulegoa: Hiritarra Atendi­tzeko Zerbi­tzua –HAZ–.

2. Helbidea: San Mar­tzial kalea, 2.

3. Posta kodea eta udalerria: 20304 Irun.

4. Telefonoa: 943.505.152.

5. Telefaxa: 943.505.657.

6. E-maila: sac.010@irun.org.

7. Kontrata­tzailearen profilaren Internet helbidea: www.irun.org.

8. Dokumentazioa eta informazioa eskura­tzeko azken eguna: Eskain­tzak aurkezteko azken datari dagokiona.

d) Espedientearen zenbakia: 2016ZZAA0002.

2. Kontratuaren xedea:

a) Kontratu mota: Administratibo berezia.

b) Xedearen azalpena: Irungo udalaren adinekoen­tzako gizarte zentroetako podologia zerbi­tzua.
c) Lotekako zatiketa: Ez.

d) Kontratua buru­tzeko lekua:

1. Helbidea:

— Luis Mariano gizarte-zentroa (Luis Mariano kalea, 1).

— Iraso gizarte-zentroa (Mirarietako Ama Birjina, z.g.).

2. Posta kodea eta udalerria: 20304 Irun.

e) Kontratua buru­tzeko epea: Bi (2) urte.

f) Luzapena onar­tzea: Urtebeteko (1) bi (2) aldiz luzagarria, guztira (4) urteko aldia osatu arte.

g) CPV (Nomenklatura Erreferen­tzia): 85312400-3 – Gizarte Ongizateko Zerbi­tzuak, egoi­tza-erakundeetan eman ez direnak.

3. Tramitazioa eta prozedura:

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

c) Enkante elektronikoa: Ez.

d) Esleipen-irizpideak: Baldin­tza Ekonomiko-Administratiboen Pleguko 10. klausulan adierazten direnak.

4. ­Gutxieneko lizitazio-tipoa:

Zenbateko garbia: 1.818,26 euro/urteko. Zenbatekoa guztira: 2.200,00 euro/urteko.

5. Eskatutako bermeak:

Behin-behinekoa: Ez da eska­tzen.

Behin betikoa: 2.000,00 euro.

6. Kontratistaren berariazko betekizunak:

a) Sailkapena: Ez.

b) Kaudimen ekonomiko-finan­tza­rioa eta tekniko-profesionala: Baldin­tza Ekonomiko-Administratiboen Pleguko 11. klausulan adierazten direnak.

c) Beste baldin­tza espezifiko ­batzuk: Ez dira eska­tzen.

d) Kontratu bereziak: Ez.

7. Proposamenak aurkeztea:

a) Aurkezteko epea: 15 egun natural, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen denetik.
b) Aurkezteko modua eta tokia:

1. Leihatilan, Hiritarra Atendi­tzeko Zerbi­tzuan –HAZ– (San Mar­tzial kalea 2 – 20304 Irun).

2. Posta ziurtatuaz honako helbidera bidaliz: «Irungo Udala. San Juan Harria plaza 1, 20304 Irun. Erreferen­tzia: irungo adinekoen­tzako gizarte zentroetako podologia zerbi­tzuaren kontratazioa – 2016».

3. Helbide elektronikoa: Ez.

c) Aldaerak onar­tzea: Ez.

d) Lizita­tzaileak eskain­tzari bere horretan ­eutsi beharko dion epea: 2 hilabete, eskain­tzak ireki eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta.

8. Eskain­tzak ireki­tzea:

a) Tokia: Udale­txea.

b) Helbidea: San Juan Harria plaza, 1.

c) Posta kodea eta udalerria: 20304 Irun.

d) Data: Proposamenak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo asteko ostegunean. Egun hori, bulegoetako egutegiaren arabera lan-eguna ez balitz, ireki­tzeko ekitaldia hurrengo lanegunera atze­ratuko da.

e) Ordua: 10:00etan.

9. Publizitate gastuak:

Esleipendunaren kargura.

10. Bestelako argibideak:

Ez.

Irun, 2016ko abuztuaren 5a.—Alkatea, s.e., Idazkari­tzako teknikaria.      (5872)