05

abu / 2013

Autonomo-kuotaren hobaria !!!

Eduki hau gazteleraz bakarrik dago. Barkatu eragozpenak

File:DIN 4844-2 Warnung vor einer Gefahrenstelle D-W000.svgNotificamos que a pesar de la información que se recoge en la web de Seguridad Social, en el apartado de autónomos, donde se incluyen como colectivos beneficiarios de la bonificación en la cuota de autónomos a mujeres de hasta 35 años y hombres de hasta 30, la normativa actual únicamente contempla a los menores de dichas edades. Esta información, de la que adjuntamos un enlace, está desactualizada e induce a error.

Enlace seg-social

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

23

uzt / 2013

“Gipuzkoa, ekiten duen lurralde gisa, sustatzeko programako” diru laguntzen 2013ko deialdia

Berrikun­tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuak programa hau abiapuntu­tzat harturik, ondoko jardun-ildoak gara­tzea izango du xede:

— berrikun­tza­ren oinarria per­tso­nak direla onarturik, kultura berri­tzailea eta ekin­tzailea (ideia hauek praktikan jar­tzeko gaitasuna eta ekimena), hau da, gizarte-eremuak eta eskumenak sustatu beharko dira.

— enpresak sortu eta finka­tzeko ekosistema bat bul­tzatu behar da, eta batez ere kontu berezia egin beharko zaie ekonomia berdea delakoari, emakumeek sustatutako enpresa-proiektuei, teknologia eta berrikun­tza oinarri dituzten enpresa berriei eta intraekin­tzailetasun korporatiboari          

— lan testuinguruak berritu eta, parte-har­tzean oinarriturik, harremanetarako eredu berriak garatu behar dira    

— gizarte-eragileen arteko lankide­tza eta elkar-lana bul­tza­tzea

— berrikun­tza eta enpresa izaera duten proposamenak aplika­tzea eta horiek emai­tze­tara eta eskala-ikuspegietara bidera­tzea

— gizarte eta ingurumen premiei eran­tzu­nak ematea

— ekimenak finka­tzea, prozesuen arteko koheren­tzia, erabili beharreko tresnen arteko bateratasuna eta finan­tza­ketarako metodo berrien garapena mantenduta

— gizarte-berrikun­tza sustatu behar da;

Kultura ekin­tzaile eta berri­tzailearen alorrean, aldaketa-ahalmenekin loturik dauden eskumenak eskuratu eta gara­tzera, berezko ideiak landu eta esperimenta­tzera eta ahalik eta malgutasunik eta zabaltasunik handienaz erreakziona­tzera zuzenduriko jarduketak sustatuko dira. Hau da, alde batetik, produktu berri ­batzuk merkatura bidean jarri behar dira askatasunez, arriskua bere egiteko ahalmenez, eran­tzu­kizunez, senez, kanpora proiekta­tzeko gaitasunez, erreakzionatu eta arazoak konpon­tzeko gaitasunez. Eta, beste alde batetik, beste per­tsona ­batzuen proiektuak bidera­tzen jakin behar da berrikun­tza-, eran­tzu­kizun- eta askatasun-espiritu berberaz.

Jarduketa-alor ­batzuk lehene­tsiko dira, besteak beste, heziketaren alorra (uniber­tsi­tarioa eta ez-uniber­tsi­tarioa), eta, per­tsona ekin­tzaileen eta ekin­tzailetasunaren beraren gizarte-balioespena eta aitor­tza xede dituen alorra.

Enpresen sorrera eta finkapena xede dituen alorrean, hari eroalea izango da ekosistema bati emango zaion bul­tzada (bideragarriak diren enpresetan hasierako ideiak azkar gara­tzea erraztuko du-eta), bideko orriaren oinarria ondoko alderdiak bul­tza­tzea izango dela kontuan harturik: Enpresa-kon­tzien­tziazioa har­tzea; enpresa-trebetasunak gara­tzea; egokiera eta negozioak gara­tzeko aukera ebaluatu eta ezagu­tzeko ideia lan­tzea –nahiz-eta enpresak sor­tzeko faserik kritikoenetan eta lehen faseko kon­tso­lidazio-urra­tsean hau guztiau aztertu behar ukan.

Dekretua

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

23

uzt / 2013

“SMART GIPUZKOA: LURRALDE ADIMENTSUA” jarduera ekonomikoa suspertzeko programa.

Green Mouse On White Royalty Free Stock Photos - Image: 2760968Enpresentzako eta I+G zentroentzako laguntzak, ikerketa eta garapen proiektuak bultzatzea dute helburu “smart” teknologien inguruan, enpresa gipuzkoarren aldetik. Smart teknologiatzat jotzen dira, IKTen erabilera intentsiboaz baliatuz, lurralde esparru jakin batzuk kudeatzeko soluzio eraginkorrak planteatzen dituztenak: Hiri barruko eta hiriarteko mugikortasuna, eraginkortasun energetikoa eta ingurumena, azpiegituren eta eraikinen kudeaketa eraginkorra, gobernua eta hiritartasuna, segurtasun publikoa, osasuna, hezkuntza, giza kapitala eta kultura, e-merkataritza…

Laguntzak: kostuen %35 (enpresako eta urteko kopuru gehienez: 40.000 €). Proiektu bakar bat lagunduko da erakundeko eta urteko.

Eskaera aurkeztu beharreko epea: 2013ko irailaren 10ra arte

Informazio +

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

05

uzt / 2013

“Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko plana”: 2013ko deialdia

Artisau­tza­ren esparruak erronka zeha­tzak ditu: Merkatura­tze lana hobe­tzen ikastea eta elkartegin­tza eta lankide­tza susta­tzea. Helmuga ere oso zeha­tza du:

— gure benetako nortasun ezaugarriak balora­tzea eta ezagu­tzea, eskulangin­tzari horiek ematen baitiote jarduera industrialak inoiz lor ez dezakeen balioa; eta

— ingurumen iraunkortasuna (bertako materialak erabil­tzen dira, eta ingurua zain­tzen duten prozesuak garatu) eta soziala (garapen endogenoa eta enplegua lurralde testuinguru jakin ­batzuetan).

Ildo honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta sektoreak berak konpromisoa dute eskulangin­tza agerian jar dadin; ospe oneko eta kalitateko ingurune profesional batean lekutu eta sektorearen bideragarritasun ekonomikoa garatu dadin.

Horretarako, jarduera ildo ­batzuk garatu behar dira, helburu­tzat harturik:

— eskulangin­tza sektorearen ospea eta ikusgarritasuna gehi­tzea, baita desager­tzeko arriskuan dauden eskulangin­tzako jarduera tradizionalak zain­tzea ere;

— eskulangin­tzako elkartegin­tza susta­tzea;

— baterako jarduera proposamenak gara­tzea, eskulangin­tzan eta turismoan garapen lokal eta endogenoa bilatuz;          

— eskulangin­tza azokak berregitura­tzea, profesionaliza­tzea eta susta­tzea.

Info +

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

04

uzt / 2013

Turismo-enpresak modernizatzen laguntzeko laguntzak emateko 2013ko ekitaldirako deialdia

EBAZPENA, 2013ko ekainaren 26koa, Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena, turismo-enpresak modernizatzen laguntzeko laguntzak emateko 2013ko ekitaldirako deialdia jakitera ematen duena.

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko uztailaren 27ko Aginduak enpresa turistikoak modernizatzeko laguntza-programa arautu du (2011ko abuztuaren 16ko EHAA, 154. zk.).

Aipatutako laguntzak emateko kredituak, maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintza Dekretuko IX. tituluko luzapen-araubidera egokitu behar dira, Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bategina onartzen duena eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko Fundazio eta Patzuergoei aplikatu beharreko aurrekontu-araubidea arautzen duena.

Enpresa turistikoak modernizatzeko laguntza-programa arautzen duen Aginduaren 8. artikuluan ezarritakoaren arabera, hor iragarritako 2013rako diru-laguntzak emateko deialdia egin behar da, eta, horretarako, eman beharreko arau guztiak eman.

Seguir leyendo

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

28

eka / 2013

Tokiko komunikabideen esparruan euskara sustatzeko izaera zehatzeko dirulaguntzak emateko oinarriak

BIDASOA-TXINGUDI MUGAZ GAINDIKO PATZUERGOA

Bidasoa-Txin­gudi Mugaz Gaindiko Par­tzuergoko Lehendakariak emaniko 7. Ebazpena, 2013eko ekainaren 21ekoa.

Gai­tzat harturik Irun, Hondarribia eta Hendaia udalerrietako tokiko hedabideen esparruan euskara susta­tzeko xedean bideratu beharreko diru-lagun­tzak emateko deialdia eta oinarriak onar­tzeko espedientea.   

Honako ekin­tza hauek ikusirik:

*  Mugaz gaindiko Par­tzuergoak, besteak beste, hizkun­tzak ikastea, hobe­tzea eta gara­tzea ahalbide­tzen duten egitura pedagogikoak sor­tzea eta kudea­tzea ditu helburu.           

*  Helburu hau lor­tzeko bideetako bat euskara sendo­tzen lagun­tzen duten lanak susta­tzean ­datza, diru-lagun­tzen bidez susta­tzean

Seguir leyendo

Kategoria: Diru-laguntzak, Ekintzaile-komunitatea

24

eka / 2013

Ederrak, Hondarribian dagoen etxez etxeko laguntzan espezializatutako lehenengo enpresak, bere ateak ireki ditu.

Un servicio necesarioCada vez son más las personas que se encuentran en una situación de dependencia. En su mayoría suelen ser gente mayor, aunque la falta de autonomía no es algo exclusivo de este colectivo. Hay casos de personas con alguna discapacidad que también requieren de ayuda. Con el fin de atender las necesidades de todo ellos, se ha creado en Hondarribia la empresa Ederra, que ofrece servicios relacionados con la ayuda domiciliara.

Seguir leyendo

Kategoria: Ekintzaile-komunitatea

17

eka / 2013

#fororedca: forodedca1 lehenengo topaketa

logo#ForoRedca surge como iniciativa de #redca, un colectivo donde se agrupan profesionales de la consultoría que practican el enfoque artesano, de acuerdo con esta declaración. Se trata de encuentros en los que diferentes personas de este colectivo mostrarán su punto de vista sobre temáticas de actualidad a través de pequeñas ponencias y con un debate entre quienes asistan.

Este primer #ForoRedca se ha titulado: ¿Gestión del cambio? Una mirada artesana. Tendrá lugar en Bilbao, en la Universidad de Deusto, el día viernes 5 de julio de 2013, de 9:30h a 14:30h. Bilbao es la primera sede de estos encuentros en la medida en que varias personas de este colectivo tienen vínculos con esta zona.

Participan como ponentes Alberto Barbero, José Miguel Bolívar, Juanjo Brizuela, Asier Gallastegi, Julen Iturbe-Ormaetxe, Antonio José Masiá, Manel Muntada, Nacho Muñoz, Amalio Rey y M.Jesús Salido.

+ Info

+ Info

Kategoria: Ekintzaile-komunitatea

12

eka / 2013

Mikroenpresetarako Fiskalitate tailerra

fiscalidad_325x220_1Tailerraren helburua da oinarrizko ezagutzak ematea enpresa txiki bat kudeatzeko kontuan hartu behar diren erantzun beharreko alderdi fiskalei buruz, baita erantzun beharreko betebehar fiskalak zeintzuk diren jakitea ere; hori guztia, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza-programak erabiliz. Betiere enpresa-proiektua sendotzen lagunduko duen beste tresna bat ezagutzeko xedeaz.

Data: Uztailak 8-9-10-11-15-16-17 eta 18an, eguerdiko 14etatik 16rak arte

Tokia: Bidasoa bizirikeko Autoenplegu Saila. Mirarietako Ama Birjina, zg. (mapa)

Izen-emateak: Bulegoan bertan edo epostaz: empresas@bidasoa-activa.com

Programa: Taller de Fiscalidad_julio-Fiskalitate tailerra_uztaila

FICHA INSCRIPCION-IZENA EMATE ORRIA (Irun Ekintzan)

Kategoria: Ekintzaile-komunitatea, Ikastaroak eta tailerrak

12

eka / 2013

Marketina Gizarte Sareetan 2.0 Tresnak Merkataritza Kudeaketan

Gizarte sareen erabilerari buruzko hastapen-ikastaroa, merkataritza eta enpresa sustatzeko eta ospea online kudeatzeko tresna diren aldetik. Online dauden euskarri sozialak erabiltzen ikastea produktua saltzeko, ezagutzera emateko edo bere markaren irudia hobetzeko. Edukiak:

1) Sare sozialen historia laburra. 1.0 eta 2.0: zer alde dago bien artean?

2) Gizarte inguruneen tipologiak

3) Zer da Community Manager deritzona?

4)  Marketin birala, Buzz Marketina eta WOM

5) Facebook

6) Twitter

7)  Google Places eta geokokapena, “Orrialde hori” berriak

8)  Gizarte sareak kudeatzeko aplikazioak: HootSuite

9) Komunikabide Plana gizarte sareetan

10)  Publizitate eredu bereizgarriak

11)  Nola funtzionatzen du Marketinak sare sozialetan?

12)  Edukiak argitaratzeko baimenak

Ikastaroaren datak: 2013ko uztailak 8, 9, 10, 11 eta 12. Ordutegia: 9:00h – 14:00h (Autoenplegu Sailako Formakuntza gela)

Izen-emateak: Bulegoan bertan edo epostaz: empresas@bidasoa-activa.com

Izen-emate orria

Kategoria: Ekintzaile-komunitatea, Ikastaroak eta tailerrak
Página 116 de 126« Primera...102030...114115116117118...Última »