14

ira / 2016

Santiagotarrak KEren 50. urtemuga dela eta, «hiri-objetologia» ideien lehiaketaren Deialdia, Aurrekontua eta oinarriak

 1. Aurrekariak.santiagotarrak bilaketarekin bat datozen irudiak

Santiagotarrak Kirol Elkartea 1966an fundatu zen eta haren oinarrizko kirol jarduera nagusiak arraunketa piraguismoa izan dira. Irun hiriari nazioarteko izena eman dio lortutako lorpenengatik.

Gaur egun kluba koka­tzen den hiri honetan garran­tzia handiko sorta bat eskain­tzen du jarduera honek.

Santiagotarrak irabazteko asmorik gabeko elkarte pribatua da, bere xede nagusia kirola da, eta bereziki, piraguismoa (ur amilak eta ur bareak –pistan–) eta arraunketa (eserleku mugikorra – eta eserleku finkoa).

 1. urtemuga dela eta, eta Irungo gizartean, kulturan eta kirolean Santiagotarrak KEk izandako eragina eta hirian duen garran­tzi historikoa zein utzi­tako ondarea esker­tzeko eta ospa­tzeko, Irungo Udalak Kultura eta Kirola Arloaren bidez, proiektu-ideia lehiaketa baterako deialdia deitu du klubaren instalazioen inguruan kokatuko den hiri-objektu bat sor­tzeko.
 2. Lehiaketaren xedea.

Irungo Udalak «hiri-objektulogia» Lehiaketa baterako deialdia egin du Santiagotarrak KEren 50. Urtemuga dela eta, oinarri hauen arabera.

Santiagotarrak elkartearen egoi­tza dagoen tokiak ingurune berezi bat era­tzen du, zeina Bidasoa ibaiaren alboan dagoen ibilbide bikain batean kokatua baitago.

Bizitegi eta pasea­tzeko gune lasaia da; bertan Irun hiriko eta Irundik kanpoko herritar askok disfruta­tzen duten aisia, kirol eta astialdi bizi­tza artikula­tzen da.

Bidegorria (bizikleta erreia) oinezkoen­tzako espaloiaren ondoan dago; hori dela eta, ohikoa da per­tsona ugari pasea­tzen, bizikletan edo patin/skatean ibil­tzen ikustea, baita running edo kirol entrenamenduko hainbat modalitate praktika­tzen ikustea ere.

Inguruan dagoen skate park bakarra da eta mugaz bi aldeetako gazteak joaten dira beraien zaletasunak praktika­tzera bertara.

Haurren­tzako parke bat eta ibilbide horretako zenbait tokitan koka­tzen eta Bidasoa ibaira atera­tzen diren hainbat ontzi­raleku daude bertan.

Santiagotarrak klubeko instalazioez gain, beste instalazio ­batzuk daude gune horretan, hala nola futboleko Gal Stadiuma (Real Unión FK).

Deskribapen ekosistemiko hori guztia hasierako morfologian bil­tzen duen hiri-objektu baten kon­tzep­tualizazioaren eta ekoizpen artistikoaren omenez egiten den eskultura baten sorkun­tzan pen­tsa­tzeko aukera bat da ekosistema hori; gainera, ingurunean txer­tatuta dagoen pieza «erabilgarri» gisa artikulatuko da, hain zuzen ere Klubaren jarduera gogora ekarri eta klubaren ondarea eskertuko duena.

 1. Zuzenbide erregimena.

Oinarriek arau­tzen dute idea-lehiaketa Santiagotarrak KEren 50. beterurrena delako «hiri-objetologia»ren proposamenik hoberena aukera­tzeko, eta, hala behar izanez gero, udalak gauza­tzea izan dezan.

 1. Publizitatea.

Oinarrien deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta www.irun.org webean argitaratuko dira.

Prozedurari buruzko informazio guztia (oinarriak, eranskinak, ereduak…) eskura egongo dira www.irun.org udaleko webean.

 1. Lehiaketan parte-har­tzea.

Lehiaketan parte har­tzea librea da eta hori egin dezake horretarako gaitasuna duen eta oinarriak onartuko duten orok (sor­tzaile independenteek, diseinu edo arkitektura estudioekt, artistek eta beste ­batzuek).

Parte har daiteke bakarka edo taldeka. Kasu horretan, talde bakoi­tzak izendatuko du bere ordezkaria. Bai bakarka bai taldeka bada, bakarka egiten duenak edo, ­gutxienez, taldea osa­tzen dutenetako batek izan beharko du obra zuzendari­tza eta egikari­tze proiektuak egiteko gaitasuna.
Parte-har­tzaile bakoi­tzak talde bakar baten kide izan ahalko da, bai titular gisa bai kolabora­tzaile gisa, eta proposamena bakarra aurkeztu ahal izango du. Puntu hau bete­tzen ez bada, nahikoa arrazoia izango da pare har­tzen duen proposamen guztiak bazter­tzeko.

 1. Obra proposamenak.

Proposamenen balorazioan fun­tsezko diseinu-parametro ­batzuen garapena kontuan hartuko da gune publikoan elementu berri bat instala­tzeak berekin dakarren eran­tzu­kizuna dela eta.

Era berean, estatikoak edo apaingarri zein eskultura ­hutsa diren piezen ikuspegitik atera­tzen diren eta hausnarketa-azterketa baten prozesu batekin aurkezten diren proposamenak baztertuko dira.

Horregatik, baloratu beharreko diseinu parametroak ondokoak izango dira:

 1. Ideiagin­tza prozesua.

Planteamendua eta horren arrazoiak, ezarriko den testuinguru errealarekin lotuta, ondoko lan-atalak kontuan hartu daitezkeelarik:

— Klubaren jardueraren ikerketa.

— Zer den Santiagotarrak. Zein den bere historia eta egungo jarduera, baita ibaiarekin zein herritarrekin duen harremana ere.

— Kokapenaren, kokalekuaren ikerketa (ikusi II. eranskina).

— Nolakoa den ingurunea, zein eremu diren interesgarrienak Objektua ezar­tzeko (paisaiaren arkitektura morfologikoa) (ikusi I. eranskina).

— Erabileren etnografia.

— Zein erabil­tzaile mota ibil­tzen/erabil­tzen/disfruta­tzen duten eremu hori eta objektu horrek nola eran­tzungo liokeen dagoeneko ezarrita dauden dinamikei.

2.  Proposamenak ordezkari izateko, nortasuna eta semantika adierazteko duen ahalmena.

Klubaren jarduerarekin nolabait identifika­tzen dela jaso behar du proposamenak, bai morfologian bai kon­tzep­zio formalean, betiere ahaztu gabe pieza Santiagotarrak elkartearen 50. Urtemugaren omenaldi bat dela.

 1. Herritarrekiko elkarreraginerako tresnak.

Klubak egin duen bezala, «inguruarekiko nolabaiteko eran­tzu­kizuna» eduki behar du objektuak.

Atal honetan, prozesu parte-har­tzaileak mar­txan jar­tzea baloratuko da elementuaren garaipenean, eraikun­tzan eta txer­tatuko den gune publikoaren eguneroko erabilpenean sar­tzen den elementu gisa. Bestalde, ibaiaren ­ertzean pasea­tzen direnen­tzat eta gunearen inguruan bizi den komunitatearen­tzat, zein elkarreragina duen eta ekipamendu baliagarria zein erabilgarria izango ote den ere baloratuko da.

 1. Material iraunkorrak erabil­tzea.

Ezinbestekoa izango da proposamena gara­tzeko aukera­tzen diren materialak iraunkorrak izatea bai ekoizpenari bat manten­tze­ari dagokionez, eta lehentasuna emango zaio tokiko materialak eta fabrika­tze prozesuak erabil­tze­ari.

 1. Proposamenaren bideragarritasuna eta koheren­tzia teknikoa.

Proiektuaren ideiek inplementagarriak izan behar dute objektiboki.

Irungo Udalak gehienez 20.000,00 euro (BEZ barne) erabiliko ditu ideia irabazlea gauza­tzeko, eta lehiaketaren irabazlearen ardura izango da Egikari­tze Proiektua idaztea (beharrezkoa izanez gero) eta objektuaren Obra Zuzendari­tza.
Bere ekoizpenean ondoko baldin­tzak kontuan hartuko dira:
— Ez dute 20.000 euroko kopurua gainditu behar (BEZ barne).

— Segurtasuneko betebehar guztiak bete behar ditu.

— Iraunkorrak izan behar dute / ez iraungikorrak.

— Iraunkorrak izan behar dute, iraunkor kon­tzep­tua bere adierazpenik gorenean ulertuta (materialen aprobe­txa­mendua, bertako ekoizpena, ingurumenean inpaktu txi­kiena eta beste ­batzuk baloratuko dira bereziki).

6.  Kokapena.

Behin behineko kokapena bila­tzeko kontuan hartuko dira hiri-objetuaren ezaugarri teknikoak, neurriak eta pisua. Beti ere, objetuak behar duen kokapena erabaki­tzea izango da Irungo Udalaren betebeharra.

 1. Dokumentazioa.

Lehiaketan parte ahal izateko, hurrengo dokumentazioa aurkeztuko da:

— 1. gutun-azala, parte har­tzailearen identifikazioari buruzkoa (­itxita egon behar du eta kanpotik identifikatuko da parte-har­tzaileak hautatutako leloarekin).

a)  Parte har­tzeko eskaera, III. eranskin ereduaren arabera. Bertan, ardurapeko aitorpen bat sartuko da. Horren arabera, legez ezarritako baldin­tza guztiekin eta betekizun guztiekin bete­tzen dela adieraziko da.

b) Taldeen kasuan, kide guztien baterako ardurapeko aitorpen bat sartuko da, eta irabazle atera­tze­kotan, aldi baterako enpresa elkarte bat era­tzeko konpromisoa hartu behar da.
c)  Egilearen/egileen CV edo portfolioa. Proposamenekin batera, curriculum profesionala eta/edo proiektuen portfolioa aurkeztu behar da, egileen ibilbide per­tso­nala eta profesionala uler­tzen lagun­tzen duena, baita haien lan-ildoa ere.

Portfolio honek proposamenaren arduradunaren/arduradunen datu per­tso­nal guztiak adierazita eduki behar ditu lehenengo orrialdean eta ahalik eta modurik ikuserrazean.

Ezin da, inolaz ere, egileen identitatearen erreferen­tziarik eman, beti ere, anonimatoa gorde behar delarik.
Arau hori bete­tzen ez bada, propasamena ez da lehiaketan onartuko.

— 2. gutun-azala, dokumentazio teknikoari buruzkoa (hautatutako lemaz baliatuz identifikatua):

 1. Proposamenaren DIN A4 Memoria, bertan obra uler­tzeko behar diren dokumentuak sartuko dira (zirriborroak, marrazkiak, colageak, planoak, ikuspuntuak, axonometrikoak, diagramak, testuak eta abar).

Memoriak inprimatuta eta koadernatuta, eta formatu digitalean ere bai.

 1. Erabiliko diren elementuen eta materialen justifikazio-memoria.
 2. Pieza gauza­tzeko aurrekontua, faseak eta kalkula­tzen den aldia.

Eman beharreko dokumentazioaz, ez dago ez gehienezko ez ­gutxieneko mugarik, baina proposamenaren azalpenaren ulergarritasuna eta zehaztapena baloratuko dira.

Prozedura honetara aurkezteak eta inskriba­tzeak berekin dakar parte-har­tzaileek inolako baldin­tza­rik gabe onar­tzea Oinarri hauetan aurreikusitako guztiaren edukia.

 1. Proposamenak aurkezteko epea eta lekua.

Aurkezteko epea: hilabeteko epea izango da deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunetik aurrera kontatuta.

Aurkezteko lekua: HAZ Herritarraren­tzako Arreta Zerbi­tzua (San Mar­tzial kalea 2) A/O 08:30-14:00, L 09:30-13:00.

 1. Proposamena hauta­tzeko prozesua.

Proposamen irabazlearen hauta­tze-prozesua bi etapatan egingo da:

 1. 1. fasea: erabaki­tzea.

Proposamen guztiak egiazki jaso­tzen direnean, jasotako proiektu guztiak eskuragarri egongo dira Hautaketa Batzor­deko kideek aztertu ditza­ten eta egoki­tzat joko duten behar adinako denbora izango dute horretarako.

Idazkariak deliberazioak zein egunean/egunetan eta non egingo diren proposatuko du Hautaketa Batzor­deko kideekin bat etorriz, bertan erakusgai egongo dira proposamenak jaso­tzen dituzten panelak.

Hautaketa Batzor­deak aukera­tzeko prozedura bat adostuko du aurkezten diren proposamenen kopuruaren eta kalitatearen arabera.

Proposamen bakoi­tza­ren egilearen nortasuna jakitera emango da ekitaldi berean egingo den gutun-azalak ireki­tzeko egin­tzan.

Hautaketa Batzor­deko kideek azalduko dute zein arrazoi dela eta aukeratu duten hurrengo fasera pasako diren 5 proiektuak, eta hori guztia jasoko da aktan. Hautaketa Batzor­deko edozein kidek hala nahi izanez gero, boto partikularra eman ahalko du.

 1. Ideiaren defen­tsa.

Hautaketa Batzor­deak hasiera emango dio ahozko defen­tsari, eta honek balio izango du obraren aurrekontua, lanketa eta kokapena.

Hautatuko 5 proiektuak defenda­tzeko deia egingo da; horretarako, 15 eguneko epea ezarriko da proposamenak ireki­tzen direnetik.

Proiektuen defen­tsa Irunen egingo da, Hautapen Batzor­deak era­tzen duen epaimahaiaren aurrean.

Defen­tsa egiten den egunean bertan Hautapen Batzor­deak jakinaraziko die parte-har­tzaileei noiz emango den emai­tzen berri; hau da, zein­tzuk diren 3 lanik onenak eta zien den lan irabazlea.

 1. Hautapen batzor­dea.

Hauek dira hautapen batzor­dea osatuko dutenak:

— Alkatea.

— Kultura eta Kirol Arloko zuzendaria.

— Hirigin­tza Arloko zuzendaria edo teknikari bat.

— Kirol Zerbi­tzuko teknikari bat.

— Santiagotarrak KE Klubeko presidentea eta kide bat.

Irungo Udaleko idazkariak edo bere ordezkoak egingo ditu idazkariaren lanak.

Hauta­tze Batzor­dearen Idazkari­tzak egingo du jokabide eta bilera guztien akta.

­Batzorde horrek zainduko du Lehiaketako Oinarriak bete daitezen, eta prozesuan sor­tzen den edozein gai erabakiko du.
Nolanahi ere, Batzor­deak ahalmena izango du lan bat edozein unetan deskalifika­tzeko, honelako inguruabarretakoren bat gerta­tzen denean:

a)  Deialdiaren xedearekin bat ez badatoz.
b)  Dagozkion baldin­tzak bete­tzen ez badituzte.

c)  Askatasunaren eta berdintasunaren prin­tzi­pioen aurkakoak baldin badira.

d)  Per­tso­nen eskubideen eta duintasunaren aurkakoak baldin badira.

 1. e)   Beste egile ­batzuen lanen plagio­tzat ear­tzen badira.

f)  entrega epetik kanpo egiten bada edo ez bada egiten oinarri hauen arabera xedatutakoaren arabera.

g)  dokumentazioa nahikoa ez bada proposamenen balorazioa behar bezala egiteko.

h)  anonimatua haustea, bai edozein bitartekoz baliatuz egilearen berri emateagatik bai proposamenaren egilearen nortasuna identifika ditza­keten elementu grafikoak aurkezteagatik.

i)  hautaketa batzor­deko kideengan egin litekeen edozein presio saiakeragatik, behar bezala frogatuta.

Hautaketa Batzor­dearen fun­tzioak:

— Dokumentazioa azter­tzea eta lanen behin betiko onarpena.

— Onartu ez diren lanak zergatik proposatu den bazter­tzea, arrazoiak emanez eta hori guztia aktan jasoko da.

— Aurkeztutako proposamenak azter­tzea eta balora­tzea, eta xede horri begira egoki­tzat joko dituen aholkulari­tza guztiak eskatu ahalko ditu.

— Dokumentazioa azter­tzeko mantenduko den anonimatua zain­tzea eta zorrozki bete­tzen dela egiazta­tzea.

— Behin betiko ebazpen proposamena, zeina arrazoitua izango baita.

 1. Sariak.

Irabazleari 4.000,00 euroko sari bakarra esleituko zaio. Gainera, irabazlea arduratuko da Egikari­tze Proiektua idazteaz (beharrezkoa izanez gero) eta proiektuaren Obra Zuzendari­tza egiteaz.

Era berean, saria lor­tzen ez duten bi proiektu finalistei 1.000,00 euroko accesit bana emango zaie.

Sarien zenbatekoei PFEZren atxi­kipena aplikatuko zaie, indarrean dagoen legeak agin­tzen duen bezala.

Lehiaketa ­hutsik deklaratu ahal da.

 1. Proiektua egikari­tzea.

Proiektatutako ideia ekoiztuko du ideia-lehiaketaren irabazleak, beti ere, administrazioaren kontrata­tze-gaitasuna badu irabazitako ideia ekoizteko, indarrean dagoen kontratu-araudiaren arabera.

 1. Aurkeztutako obrak.

Lan irabazlea Udalaren jabe­tza­koa izango da, eta horrez gainera, egileak udalari lana ustia­tzeko eskubideak ematen dizkiola ulertuko da, jendaurreko komunikaziorako, erreproduziorako eta bana­tzeko; hori guztia izaera esklusiboz eta udalaren alde.

Irungo Udalak eskubidea izango du aurkeztutako proposamen guztiak argitara­tzeko eta ikusgai jar­tzeko, baita edozein kopiaketarako ere.

Egileek, edo bere ordezkariek, jaso ditza­kete ez saritutako proposamenak udalak adieraziko duen lekuan eta egunean. Jaso­tzen ez bada, udala bihurtuko da jabe eta, beharrezkoa bada, sun­tsi lezake.
Udalak ez du bere gain hartuko aurkeztutako materialak garraia­tzean, manipula­tzean, ikusgai jar­tzean, biltegira­tzean edota antze­koetan izan ditza­keten kalteen eran­tzu­kizunik.

 1. Azken xedapenak.

Lehiaketan parte har­tzeak oinarri guztiak onar­tzea dakar.
Epaimahaiaren epai­tza apelaezina da.

Prozedura gauza­tzen den bitartean, oinarri hauen interpretazioari, aldaketei eta ondorioei buruz sor litezkeen zalan­tza guztiak ebazteko eskumena du Irungo Udalak.
Lehiaketa honek izaera administratiboa du; ordenamendu juridiko-administratiboak eraen­tzen du bere interpretazioa eta garapena, eta alderdiek espresuki onartu behar dute Administrazioarekiko Auzietako Jurisdikzioa.

ayuntamiento irun bilaketarekin bat datozen irudiak

Sarrera hau Lehiaketak, Lizitazioak eta lehiaketak kategorietan argitaratu da eta , , , etiketarekin. Gorde permalinka.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude