HONDARRIBIA EKINTZAILE PROGRAMA Hondarribiko ekintzaileentzat   edota Hondarribian bertan beraien negozio-ideia sustatu nahi dutenentzako formakuntza programa: Ikastaroaren helburua: Bezeroen fidelizazioa lortzeko teknikak ezagutzea eta probatzea Gure bezeroen fidelizazio maila neurtzeko teknikak ezagutzea Gaur egun bezeroarekin harremana...

irungo udala logo bilaketarekin bat datozen irudiakIrungo Udalaren Alkate­tza­ren urriaren 10eko 1.641/2016 ebazpenaren laburpena, 2016-17 Ri8era ikerketa-bekak onartuz, Gizarte Zien­tziak eta Artea susta­tzeko bekak subjektibitate berriak eraiki­tzeko, eraldaketarako kultura. BDNS (Identif.): 320661. Diru-lagun­tza­ren 38/2003, azaroaren 17ko Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan xedatutakoaren arabera, argitara­tzen da deialdiaren laburpena. Honen testu osoa Diru-lagun­tzen Datu-Base Nazionalean (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) eta Irungo Udalaren internet atarian (www.irun.org) kon­tsulta daiteke. 1. Onuradunak. Bi per­tso­nez osaturiko taldeak (bata Arte Ederrak perfilduna eta bestea Antropologia perfilaz) aurkez daitezke, oinarriek araututako baldin­tze­tan.

Esleipen egilea. — Erakundea: Hondarribiko Udala. — Espedientea bidera­tzen ari den atala: Kontratazio eta Erosketa Saila. — Espedientearen zenbakia: 2016CCAS0008. Kontratuaren xedea. — Azalpena: Hondarribiko Udalak, Hondarribia aldizkariaren diseinu, koordinazio, erredakzio, itzul­pen, maketazio, inprimaketa eta...

Xedea. Oinarri hauen xedea da Irunen Euskara Susta­tzeko Ekin­tza Plana gara­tzeko edota osagarri diren jarduerak eta egitasmoak antola­tzen dituzten per­tsona fisiko edo juridikoen­tzat, diru-lagun­tzak norgehiagoka eta lehiarik gabeko konkurren­tzian emateko baldin­tzak...

Xedapena: 2016ko irailaren 29ko 1.061/2016 zenbakia duen Alkate Dekretua. Oinarriak: 2004ko abuztuaren 2ko 146 zenbakia duen Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, eta horren zuzenketa, 2005eko uztailaren 13an, 132 zenbakia duen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean. Xedea:...

Zuzendarien alokairua, zure enpresaren babes penala, lokalak irekitzeko eskakizunak eta Interneteko doako tresnak turismoaren sektorerako eta txikikazko komertziorako prestatu ditugun gaur egungo gaiak dira, ordu eta erdiko hitzaldi entretenigarri bat...